Financieel verslag Desertrose International 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

                                                                                        31-12-2018                      31-12-2017

                                                                                             euro                                 euro

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen                                                                                0                                      0

                                                                                        _________                        ________

                                                                                                                 0                                                       0            

Liquide middelen

Kas                                                                                                 0                                       0

Bank/spaarrekeningen                                                          3.735                               4.446        

                                                                                         ______                           _________

Totaal                                                                                                 3.735                                         4.446

                                                                                                          =====                                       =====


PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve                                                              4.446                                 1.240

Resultaat lopend boekjaar                                                    -711                                3.206

Totaal                                                                                                  3.735                              4.446   

                                                                                                          ======                            =====           

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

                                                                         2018                                  2017

                                                                         euro                                  euro

BATEN

Ontvangen giften project EPA                    7.480                                 6.660

Ontvangen giften project Baruch            11.615                                 6.860

Giften algemeen                                                64                                       17

Bijdragen                                                       2.060                                 7.430

                                                                      ______                                 _____

                                                                                         27.219                               20.967

LASTEN

Giften t.b.v project EPA                                7.540                                 6.115

Giften t.b.v. project Baruch                        11.535                                7.540

Personeelslasten                                            8.578                                3.751

Kantoorlasten                                                         0                                       0

Algemene lasten                                                278                                   338

Overige lasten                                                        0                                      17

                                                                      ______                          _______

                                                                                        27.391                            17.761

 

Resultaat boekjaar                                                           - 711                              3.206

                                                                                      ======                             ======

                                                                       
Desertrose International
Touching heaven, changing earth