Jaarverslag Desertrose International

Voor Desertrose International, opgericht bij notariële akte in september 2013, was 2018 opnieuw een bijzonder goed jaar. Zoals we in het Beleidsplan 2017-2018 konden lezen was het uitgangspunt: vermenigvuldiging. In 2017 hadden we deze vermenigvuldiging al gezien, doordat meer kerken en christenen zijn gemobiliseerd om voorbede te doen voor Israël en de Arabische landen, en op meer plaatsen was onderwijs gegeven. Deze lijn is doorgetrokken in 2018. 

Waarin is deze vermenigvuldiging dan zichtbaar? Een goede vraag. In een aantal subdoelen willen we het antwoord nader uitwerken.

·       Netwerken 

Vanaf de oprichting is een belangrijk doel van Desertrose International in contact treden met andere verwante organisaties of kerkelijke gemeenten. Desertrose International is een gebedsbediening, wat dienstbaar wil functioneren. Waar kunnen we elkaar versterken en samenwerken? Welke informatie helpt ons (en motiveert daardoor anderen) om gerichter voorbede te doen? Is er (thematisch) onderwijs wat wij kunnen geven?

Netwerken deden we in ons eigen land, maar zeker ook in de landen waar we naar toe reizen. Soms zijn de netwerkcontacten heel gerichte bezoeken, wat leidt of kan leiden tot concrete samenwerking. Een andere keer is het informeler. Een netwerkcontact kan éénmalig zijn, maar ook structureel. Het kan een lokaal contact zijn, of juist op landelijk niveau. Het aantal netwerkgesprekken op jaarbasis bleef relatief gelijk. Wel was één medewerker in 2018 intensiever betrokken bij enkele lokale initiatieven van interkerkelijke activiteiten.

Speciale aandacht bleef voor ons het Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland. Kenmerkend voor het afgelopen jaar was vooral hun ondersteuning bij het optimaliseren van de ANBI status en het tot stand komen van het Privacyreglement.

Daarnaast proberen we ook de kerkelijke gemeenten van de medewerkers intensief bij het werk van Desertrose International te betrekken.

·       Public Relations

In 2018 bleven onze gebedsmails de beste vorm van Public Relations. Vanaf het begin van oprichting hebben we gekozen voor deze vorm. De achterban krijgt in de mails de meest recente informatie van ons werk. Bovendien wordt het daardoor aangespoord tot het doen van voorbede. Dat is de voornaamste doelstelling (zie verder Desertrose in Nederland).

Bij een presentatie of een cursus namen we onze informatiebrief mee, gemaakt in 2017, evenals de kleurrijke flyers van Desertrose International.

Het zijn vooral de medewerkers die bekendheid geven aan het werk. Binnen hun mogelijkheden dragen ook de bestuursleden hun steentje bij.

·       Website

De website www.desertroseinternational.nl voldoet aan alle normen die aan een ANBI worden gesteld. In 2018 zijn op deze site alleen een aantal noodzakelijke wijzigingen aangebracht, maar is het qua inhoud geheel vergelijkbaar met het jaar 2017. Het voornemen om in 2018 de website een nieuwe layout te geven en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn is niet gelukt. Dit is een speerpunt voor 2019.

·       Personeelsbeleid

In 2018 werkten twee medewerkers het hele jaar volledig voor Desertrose International. Medewerkers van Desertrose leven grotendeels van giften. Elk jaar is dit een geloofsstap. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we wederom verrast zijn door de betrokkenheid en vrijgevigheid van onze achterban, waardoor alle uitgaven, inclusief de reizen, betaald konden worden. Iets scherper gesteld: de inkomstenstroom nam toe. Over vermenigvuldiging gesproken.

·       Fondswerving

In 2018 is geen opvallende ontwikkeling geweest met betrekking tot fondswerving. Er is in tegenstelling tot het voorgaande geen specifieke sponsormail naar onze achterban verstuurd. De uitwerking van de sponsoractie in 2017 was in 2018 nog zichtbaar. Daardoor zijn geen verdere acties ondernomen.

Binnen het bestuur blijft men bewust dat Fondswerving aandacht nodig heeft. Voortdurend kijken wij of een actief beleid ontwikkelt moet worden om meer gemeenten en particulieren financieel te betrekken bij dit werk, als aanvulling op de huidige giftenstroom.

·       Reizen naar de Arabische wereld

In 2018 verbleef één medewerker opnieuw langere periodes in het Midden Oosten. Een belangrijke keuze om zodoende het werk ter plekke meer vorm te geven.

Het belangrijkste doel blijft het optimaliseren van het Gebedsproject (Prayer Cover) in een Arabische stad in het Midden Oosten. Dit project is een nauwe samenwerking met inmiddels meer dan 100 kerken in deze stad. Soms maakt een netwerk van kerken de keus om niet langer aan het Gebedsproject deel te nemen. Tegelijkertijd kwamen er meerdere netwerken bij, zodat gesproken kan worden van vermenigvuldiging in 2018.

Het optimaliseren vond plaats door het aanbrengen van een goede structuur, het geven van onderwijs, trainen en mentoren van leden van de kerken, samenbrengen van voorgangers en het daadwerkelijk aan de slag gaan met voorbede. De medewerker is een belangrijke initiator al deze activiteiten en voor gebedsdagen in de stad.

Om alles goed te laten functioneren was dit jaar de Advisorsboard (een adviesraad van enkele voorgangers uit onderscheidende gemeenten) een geweldige ondersteuning voor onze medewerker ter plekke.

Door de intensiteit en de groei van het hier genoemde project zijn er wel diverse contacten gelegd om in diverse Arabische landen een vergelijkbaar project op te zetten, maar ontbraken de middelen en tijd om concreet het invulling te geven. In het nieuwe Beleidsplan 2017-2018 is dit als een aandachtspunt genoemd. Gestreefd werd om in 2018 de volgende stap daartoe te zetten.  Het bleeft beperkt tot een aantal gesprekken met belangstellenden. Op termijn, begin 2019, is de verwachting dat het meer vorm gaat krijgen.

·       Reizen naar Israël

De andere medewerker is in 2018 samen met zijn vrouw tweemaal naar Israël gereisd. Steeds voor een periode van 3 weken. De reizen hadden dezelfde intentie als in de voorgaande jaren. Allereerst om de bestaande contacten en samenwerking met enkele Huizen van Gebed te versterken. Ten tweede het speciale voorbedeproject, wat we als Desertrose hebben omarmd, uit te breiden. In de ontwikkeling van dit project was de stijgende lijn in 2018 zichtbaar, doordat meer mensen betrokken raakten in voorbede voor Israël.

·       Desertrose in Nederland

Een belangrijke doelstelling blijft om onderwijs in gemeenten, kerken en  groepen te geven. Het is mooi om te zien dat de beschikbare medewerker in 2018 in meerdere plaatsen uitgenodigd werd om spreekbeurten te verzorgen. Ze hebben eveneens (profetische) gebedsavonden geleid.

Wat onderwijs betreft was de vermenigvuldiging vooral zichtbaar doordat in meerdere plaatsen de cursus ‘Als God zijn stem doet horen door Israël?’ werd gegeven.

Zoals eerder in dit jaarverslag genoemd is het schrijven van Gebedsmails (digitaal verstuurd) een belangrijk deel van ons werk. Daardoor blijft onze achterban betrokken en wordt actief ingezet, zodat doelstellingen van Desertrose konden worden gerealiseerd.

Desertrose heeft een algemene Gebedsmail voor het hele werk in Nederland en het Midden Oosten. Sinds september 2015 verzenden wij ook een Gebedsmail voor het voorbedeproject in Israël voor direct geïnteresseerden. Deze gebedsmail maakt een sterke groei door. Voor de voorbidders in de Arabische stad verzorgt Desertrose ook maandelijks een gebedsmail, nu in samenwerking met een aantal vrijwilligers uit het betreffende land.

Het feedbackteam (3 betrokken vrijwilligers),  gestart eind 2016,  is een aantal malen in 2018 bijeen geweest. Het team is gevraagd om feedback te geven aan de medewerker die werkzaam is in Nederland voor het Joodse volk. Naast feedback denken ze ook mee voor dit deel van het werk, geven praktische ondersteuning of gebruiken weer hun netwerken voor P.R.. Een belangrijke uitkomst is om de bidders voor Israël uit onze achterban eens een dag samen te laten komen. In 2018 hebben we de eerste lijnen uitgezet. Begin 2019 wordt dit een realiteit.

Het actief doen van voorbede met kleine teams (ad hoc samengesteld) voor het doen van gebedswandelingen, vaste teams of gebedsgroepen was in 2018 een zeer belangrijk speerpunt. Eén medewerker geeft leiding aan diverse groepen of draagt actief bij aan interkerkelijke activiteiten met betrekking tot voorbede.

·       Bestuur van Desertrose

Het huidige bestuur van Desertrose bleef het vereiste aantal van 3 leden houden. Wel zijn er enige wijzigingen geweest. Eén bestuurslid gaf te kennen tussentijds zijn functie te willen neerleggen als voorzitter, vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Eén nieuw bestuurslid kwam de gelederen versterken. Bij de keus voor dit bestuurslid is ook gelet op een blijvende connectie in het bestuur met Rafaël Nederland. Dit bestuurslid is werkzaam binnen Rafaël Nederland.

Het gevolg van deze veranderingen is dat functies herverdeeld moesten worden. Daarnaast is de kans zeer reëel dat begin 2019 een nieuw bestuurslid toetreedt.

Naast regelmatig ad hoc overleg is het bestuur, conform de statuten, weer persoonlijk bijeen geweest om alle lopende zaken te bespreken, de financiële verslagen goed te keuren en een nieuwe begroting vast te stellen.  Ook heeft het bestuur de opdracht gegeven om een Calamiteitenplan voor Desertrose International op te stellen. Medewerkers verblijven langer in het buitenland en het bestuur wil weten wie moet handelen bij een calamiteit of wie verantwoordelijk is.

In 2018 ging een nieuwe Privacywetgeving van start. Belangrijke vraag was: wat is de betekenis voor Desertrose International? Voldoen we aan de gestelde normen? Onder toezicht van het bestuur heeft dit geleidt tot een beleidsstuk en zijn de veranderingen doorgevoerd. Op de website is het beleidsstuk van Desertrose International met betrekking tot de Privacywetgeving gepubliceerd.

·       Overige teams

Al vanaf de oprichting functioneert binnen Desertrose een Adviesgroep. De Adviesgroep vinden wij belangrijk omdat zij zorg dragen voor het persoonlijk functioneren van de medewerkers. De gesprekken met de Adviesgroep zijn één op éen, en niet groepsgewijs. De medewerkers hebben ook dit jaar regelmatig van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Met name na een intensieve reis.

Zoals in eerdere jaarverslagen is vermeld heeft Desertrose een Wachtersteam. De leden van dit team komen verschillende malen per jaar naar Haarlem (of op een locatie in de omgeving) voor gezamenlijke voorbede. Zoveel mogelijk zijn alle medewerkers daarbij aanwezig, maar ook bestuursleden of Adviesleden waren uitgenodigd (en of aanwezig). Dit versterkt de onderlinge band.

.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth