Jaarverslag 2016 Desertrose International

Voor Desertrose International, opgericht bij notariële akte in september 2013, was 2016 opnieuw een bijzonder goed jaar. Het jaar 2016 was het tweede deel van het Beleidsplan 2015-2016. Uitgangspunt voor deze beide jaren was: stabilisatie en groei. We zijn van mening dat deze algemene doelstelling ook in 2016 is gehaald. In een aantal subdoelen willen we dit zichtbaar maken.

  • ·        Netwerken 

Netwerken met verwante organisaties, kerkelijke gemeenten bleef een belangrijk aandachtspunt van ons. Soms gebeurde dit informeel en terloops, dan juist heel gericht: op uitnodiging om iets meer te vertellen over ons werk. Het aantal netwerkgesprekken op jaarbasis bleef relatief gelijk.

Speciale aandacht had voor ons heet Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland, en het daarmee verbonden Huis van Gebed Rafaël Nederland. Actief is deelgenomen aan de landelijke conferentie van Rafaël Nederland en de landelijke Gebedsdag van het Huis van Gebed Rafaël Nederland. Ook heeft het voltallige bestuur van Desertrose een persoonlijk gesprek gehad met een afgevaardigde van het Bestuur van RN.  

  • ·        Public Relations

In 2016 is de jaarlijkse nieuwsbrief van Desertrose verstuurt aan organisaties, gemeenten en individuele personen (de achterban). Samen met een mooie flyer was dit een prachtig visitekaartje om het werk bekend te maken. Daar hebben we regelmatig gebruik van gemaakt als we met een stand stonden op een gebedsdag, conferentie en/of in een gemeente.

In het voorjaar is een promotiefilmpje van onze stichting gereed gekomen. Het promotiefilmpje van circa 5 minuten is geschikt om getoond te worden tijdens bijeenkomsten, spreekbeurten of netwerkbijeenkomsten.

De bestuursleden hebben binnen hun mogelijkheden en netwerken regelmatig bekendheid gegeven aan het werk van Desertrose.

  • ·        Website

Sinds juni 2014 heeft Desertrose een eigen website onder de naam www.desertroseinternational.nl. De website voldoet aan alle normen die aan een ANBI worden gesteld. In 2016 zijn op deze site alleen een aantal noodzakelijke wijzigingen aangebracht, maar is het qua inhoud geheel vergelijkbaar met het jaar 2015. Wel is besloten om in 2017 de website een nieuwe layout te geven en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

  • ·        Personeelsbeleid

In 2016 werkten voor het eerst twee medewerkers volledig het hele jaar voor Desertrose. Zoals genoemd in het vorige jaarverslag gaf deze wijziging wat betreft de uitvoering van het werk meer mogelijkheden, maar het had ook gevolgen voor de inkomsten en uitgaven.

Medewerkers van Desertrose leven (bijna geheel) van giften. Elk jaar is dit weer een geloofsstap, zeker nu een tweede medewerker deze stap had gezet. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we wederom verrast zijn door de betrokkenheid en vrijgevigheid van onze achterban, waardoor alle uitgaven, inclusief de reizen, betaald konden worden.

  • ·        Fondswerving

In 2016 zijn wij verder gegaan met fondswerving door middel van onze presentaties en netwerkgesprekken.

Binnen het bestuur is men volledig bewust dat Fondswerving aandacht nodig heeft. Voortdurend kijken wij of een actief beleid ontwikkelt moet worden om meer gemeenten en particulieren financieel te betrekken bij dit werk, als aanvulling op de huidige giftenstroom en opbrengst uit de beperkte kaartverkoop.

  • ·        Reizen naar de Arabische wereld

In 2016 verbleef één medewerker voor een langere periode in het Midden Oosten. Was dit in 2015 nog voor 2 x 3  maanden, nu kreeg de medewerker de mogelijkheid om ruimer in het land te verblijven.

Net als in 2015 was het belangrijkste doel om het Gebedsproject (Prayer Cover) in een Arabische stad in het Midden Oosten verder te optimaliseren. Dit project is een nauwe samenwerking met ruim 60 kerken in deze stad. Het optimaliseren vond plaats door het aanbrengen van een goede structuur, het geven van onderwijs en het daadwerkelijk aan de slag gaan met voorbede.

Kijken we naar de doelstelling in ons beleidsplan: stabilisatie en groei, dan gold dit zeker voor dit Gebedsproject. Het aantal deelnemende kerken is sinds het begin verdubbeld, meerdere gebedsconferenties zijn georganiseerd. In het land zelf functioneerde een Advisorsboard (een adviesraad van een aantal voorgangers uit diverse gemeenten) volledig, wat een geweldige ondersteuning bleek voor onze medewerker ter plekke.

Door de intensiteit en de groei van het hier genoemde project zijn er wel diverse contacten gelegd om in diverse Arabische landen  een vergelijkbaar project op te zetten, maar ontbraken de middelen en tijd om concreet het invulling te geven. In het nieuwe Beleidsplan 2017-2018 zal dit een aandachtspunt worden.

  • ·        Reizen naar Israël

In 2016 is de andere medewerker samen met zijn vrouw tweemaal naar Israël gereisd. Steeds voor een periode van 3 weken. De reizen hadden dezelfde intentie als in de voorgaande jaren. Allereerst om de bestaande contacten en samenwerking met enkele Huizen van Gebed te versterken. Ten tweede het speciale voorbedeproject, wat we als Desertrose hebben omarmd, uit te breiden. In de ontwikkeling van dit project was ook in 2016 een stijgende lijn zichtbaar, doordat meer mensen betrokken raakten bij dit project.

  • ·        Desertrose in Nederland

Een belangrijke doelstelling is om onderwijs in gemeenten, kerken en  groepen te geven. De medewerkers zijn in 2016 in meerdere plaatsen uitgenodigd om spreekbeurten te verzorgen. Ze hebben eveneens (profetische) gebedsavonden geleid. Wel was er een verschuiving, vanwege het feit dat één medewerker vaker en langer in het buitenland verbleef. Dit werd gecompenseerd doordat de andere medewerker het gehele jaar fulltime beschikbaar was.

Wat onderwijs betreft was de groei vooral zichtbaar doordat in meerdere plaatsen een cursus Voorbede of een cursus Gods liefde voor Israël werd gegeven. Eén van de medewerkers heeft deze cursussen ontwikkeld. Een nieuwe cursus is in 2016 ontstaan door het verzoek om de cursus Voorbede uit te breiden van onderwijs naar de praktijk van bidden. Over groei gesproken!

Een belangrijk onderdeel van ons werk, bleef het schrijven van Gebedsmails (digitaal verstuurd). Daardoor was onze achterban betrokken bij het werk en werd actief ingezet, zodat doelstellingen van Desertrose konden worden gerealiseerd. Desertrose heeft voor de gehele achterban een algemene Gebedsmail voor het hele werk in Nederland en het Midden Oosten. Sinds september 2015 verzenden wij ook een Gebedsmail voor het voorbedeproject in Israël voor direct geïnteresseerden. Voor de voorbidders in de Arabische stad verzorgde Desertrose ook maandelijks een gebedsmail.

Eind 2016 is een nieuw team (4 vrijwilligers) gestart vanuit Desertrose, wat feedback gaat geven aan de medewerker die werkzaam is in Nederland voor het Joodse volk. Naast feedback denken ze ook mee voor dit deel van het werk, geven praktische ondersteuning of gebruiken weer hun netwerken voor P.R.. 

  • ·        Bestuur van Desertrose

Bij de oprichting van Desertrose in 2013 is het nieuwe bestuur aangetreden voor de periode van 3  jaar. In 2016 was één wijziging in de samenstelling van het bestuur. Eén van de bestuursleden had in 2015 al aangekondigd vanwege persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen. De wijziging is gemeld bij de Kamer van Koophandel en aangebracht op de website.

De overige bestuursleden hebben ruim voor het einde van hun termijn, aangegeven met enthousiasme door te willen gaan voor een nieuwe periode.

Tweemaal is het bestuur, conform de statuten, bijeen geweest voor een vergadering, namelijk in januari en in augustus. Tussentijds was er regelmatig ad hoc overleg.  

Naast het bestuur heeft Desertrose een Adviesgroep. De medewerkers hebben regelmatig gebruikt gemaakt van hun kennis en inzicht.

In Nederland is ook een Wachtersteam. De leden van dit team komen verschillende malen per jaar naar Haarlem (of een andere locatie) voor gezamenlijke voorbede. In 2016 werden voor deze dagen opnieuw de bestuursleden en de adviesgroep een aantal keren uitgenodigd. Verschillenden gaven daaraan gehoor. Een duidelijk teken van stabilisatie, groei en toewijding.