Beleidsplan Desertrose International 2019/2020

Inleiding

Stichting Desertrose International werd in september 2013 bij notariële akte opgericht. Sinds die tijd werken de medewerkers van Desertrose International, ondersteund door de bestuursleden en andere direct betrokkenen, actief en gericht om de visie en de missie te realiseren, zoals vastgelegd in de statuten. Om dit zo goed mogelijk uit te werken hebben de medewerkers bijna dagelijks werkoverleg, zijn er de bestuursvergaderingen en ondersteuning vanuit diverse teams.

Dit is het 4e beleidsplan, geschreven ter ondersteuning van het hele werk. In het eerste Beleidsplan 2014, lag de nadruk op het werken aan een goed fundament voor Desertrose International. Nadat het fundament was gelegd, kozen we in het Beleidsplan 2015-2016 voor stabilisatie en groei.  In het derde Beleidsplan 2017-2018 wilden we een vervolgstap zetten om in alle gebieden vermenigvuldiging te zien. Daarom was het trefwoord: vermenigvuldiging. Wij zijn van mening dat deze doelstelling gehaald is. In het Jaarverslag 2018 kunt u hier meer over lezen.

Het trefwoord voor het Beleidsplan 2019-2020 is verdieping. Het woord heeft meerdere betekenissen, maar voor het beleid voor de komende twee jaar denken we aan inhoudelijke verdieping van het werk en het sterker maken van de relaties met de achterban, de gemeenten en/of netwerkrelaties. Als de relaties sterker worden, zal dat gevolg hebben voor de inhoud van de voorbede. Een verdieping van de voorbede zal weer positief gevolg hebben voor de landen waar wij als Desertrose International op zijn gericht.

Visie

Als stichting staan wij met volle overtuiging achter de geformuleerde visie en missie. Daar is geen wijziging in te verwachten. Zoals eerder vermeld werken twee medewerkers fulltime aan de missie, ondersteund door het bestuur en diverse teams. Hoe kan het beleid de missie ondersteunen? Dat willen we in afzonderlijke onderdelen bij Plannen en Middelen nader een aanzet toe geven.

Plannen

Personeelsbeleid

De medewerkers van Desertrose International leven geheel van giften en dit vergt een specifieke benadering. Het bestuur heeft in de afgelopen beleidsperiode op verschillende manieren gekeken naar vragen als: wat gebeurt er bij een ziekte of een ongeluk? Zijn de medewerkers verzekerd? Dit heeft niet geresulteerd in grote wijzigingen van het tot dusver gevoerde beleid, omdat optimaal verzekeren financieel een zeer grote investering is. Op dit moment een te grote investering. De balans zal moeten worden gevonden tussen vertrouwen op Gods voorziening en/of de middelen daarvoor vrijzetten. Zodra er ruimte komt voor deze middelen, zal dit beleidspunt opnieuw aan de orde komen.

Wel is in het najaar de aanzet gegeven voor een Calamiteitenplan. In het plan moet beschreven staan welke personen en namens wie (bestuur, gemeente) moeten handelen als één van de medewerkers tijdens het verblijf in het buitenland een (ernstige) calamiteit meemaakt. De verwachting is dat de definitieve versie van dit plan in het begin van deze beleidsperiode wordt vastgesteld.

Vanaf het begin is de taakverdeling tussen bestuur en de medewerkers geweest: het bestuur stuurt, begeleidt, adviseert; de medewerkers bereiden het werk voor en of zijn gericht op de uitvoering. In de komende beleidsperiode willen we deze werkwijze tegen het licht houden. Zijn er secretariële of financiële taken die nu uitgevoerd worden door de medewerkers, maar ook door een bestuurder op zich kan worden genomen? Het zal voor de medewerkers verlichting betekenen en de betrokkenheid van het bestuur vergroten.

Voorbede in de Arabische wereld

In de afgelopen jaren heeft één medewerker van Desertrose International intensief gewerkt aan een groot Gebedsproject in een Arabische stad. Voorgaande beleidsplannen en jaarverslagen gaven de ontwikkeling voortdurend weer. Inmiddels heeft het aantal deelnemende kerken zich tot ruim boven de honderd vermenigvuldigd. Het takenpakket van de medewerker werd steeds groter: mobiliseren, voorbedetijden leiden, nieuwe deelnemers werven en inwerken, programma’s maken, gebedsmails schrijven, mentor zijn van andere voorbidders etc.

In de komende beleidsperiode zal de medewerker begeleid moeten worden om taken over te dragen aan anderen, waardoor de focus meer komt te liggen op (aan)sturing. Hoe meer dit gerealiseerd kan worden, hoe meer ruimte er komt voor verdieping van de relaties. Ook komt er dan ruimte om dit bijzondere Gebedsproject in de betreffende stad nog meer uit te breiden naar alle lagen van de samenleving. Tegelijk komt er ruimte om dit Gebedsproject in andere steden of landen te introduceren.

Bij het ontwikkelen van beleid was in het vorige Beleidsplan een kanttekening vermeld: “In ogenschouw moeten we nemen dat de situatie in de Arabische wereld sterk veranderd. Dit kan voor deze regio gevolgen hebben. Hoe worden kerken en gemeenten op deze veranderingen van vrijheid voorbereidt? En als zich dit voordoet, wat voor rol kan onze medewerker daarin spelen.” Deze kanttekening blijft relevant. De medewerker nam dit al mee in het onderwijs en voorbede wat gegeven werd in de deelnemende kerken en gemeenten en zal dit moeten blijven doen.

Voorbede in Israël

De medewerker, gericht op dit land, hoopt in de komende beleidsperiode meerdere reizen naar Israël te maken. Tijdens de reizen zal de focus liggen op het doen van voorbede, gebedswandelingen, het speciale voorbedeproject uit te breiden, meewerken in enkele Huizen van Gebed. Het is meer dan alleen actief zijn in voorbede, het is ook de relaties ontmoeten en verdieping van de contacten.

Tegelijk wil Desertrose International de voorbede in Israël vastere vorm geven. Het doel is om in het land een vast team van voorbidders samen te stellen. Dit zullen mensen moeten zijn die vast of langdurig in het land verblijven en de visie van ons werk volledig onderschrijven. Een adviseur in het land heeft weliswaar goede adviezen gegeven, maar de realisatie is niet gemakkelijk. Het blijft zoeken naar de juiste relaties. Vertrouwen is een sleutelwoord. In verdieping van relaties kan dit vertrouwen komen.

Ook in deze Beleidsperiode weten we dat voorbede voor Israël en het Joodse volk zich niet beperkt tot alleen dit land. Regelmatig vinden al gebedswandelingen plaats in België. Hoe kunnen we daar bidden voor het Joodse volk en tegelijk christenen in België (ook vanuit Nederland) daartoe mobiliseren? Dit blijft een aandachtspunt en het is eveneens een zoeken naar de juiste relaties.

Desertrose International in Nederland

Hoewel wij een internationale bediening zijn, is een belangrijke prioriteit van ons werk kerken en gemeenten in Nederland te mobiliseren in het doen van voorbede en onderwijs te geven over voorbede. Dit kan onderwijs zijn met betrekking tot persoonlijke groei in voorbede, gemeenschappelijke groei als kerk of gemeente, maar ook gericht op specifieke voorbede voor Israël en het Midden Oosten.

In de praktijk, en dat verschilt van de beginperiode, is maar één medewerker tijdens deze beleidsperiode daarvoor beschikbaar. Het doel was en blijft om in elke provincie van Nederland minimaal één cursus over “Voorbede” en één cursus over “Bidden voor Israël” te geven. Een nieuwe cursus met het thema “Juda en Efraïm” is inmiddels gereed. De afgelopen jaren groeide het aantal mogelijkheden voor het onderwijs. Er lijkt stagnatie te zijn. Daarom is dit een belangrijk speerpunt in het beleid: door het verdiepen van bestaande relaties nieuwe gelegenheden creëren voor onderwijs.

In Nederland wordt deze medewerker ten aanzien van het gebedsproject in Israël ondersteund door een klein team van vrijwilligers. Eens per kwartaal komt dit team samen om feedback te geven, te adviseren en het voorbedewerk op te bouwen.

Passend binnen de visie zal deze medewerker ook deelnemen aan meerdere gebedsactiviteiten in het land, regio of gemeente.

Netwerken

We zijn in 2014 gestart met ons nader bekend maken aan verschillende kerken of gemeenten, evenals aan organisaties die nauw verwant met onze doelstelling zijn. Hier willen we mee doorgaan en staan open voor samenwerking met of het dienen van kerken of gemeenten uit allerlei denominaties. Bijzondere aandacht willen we blijven besteden aan het Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland en het Huis van Gebed Rafaël Nederland.

Het netwerken is niet enkel van belang in Nederland. Ook in de landen waarin we actief zijn, zoeken we voortdurend contact met kerken of organisaties. Wij willen niet als zelfstandige organisatie opereren, maar alleen in samenwerking met anderen, waarbij we ons eigen karakter behouden.

Middelen

Financiën

Zoals uit  het financiële verslag van het boekjaar 2018 valt te lezen valt is het saldo positief afgesloten. De stichting heeft geen noemenswaardige reserves en de prognose is dat dit in de komende jaren identiek zal blijven. Evenzo zullen de inkomsten en uitgaven naar verwachting evenredig stijgen en in evenwicht blijven. Toch….

Desertrose International heeft twee hoofdprojecten. Eén medewerker werkt voor het Project Prayer Cover ten behoeve van de Arabische wereld. De andere medewerkers werken voor het Project Baruch. Dit is ten behoeve van het Joodse volk, Israël. Om beide projecten levensvatbaar te houden zal een  grotere giftenstroom nodig zijn. Een belangrijk agendapunt voor deze beleidsperiode.

De stichting heeft geen gebouwen of andere (on)roerende goederen in bezit. De overheadskosten zijn en zullen relatief laag blijven.

Fondswerving

In de Fondswerving zijn we tot dusver zeer terughoudend geweest. We zijn een kleine organisatie, met beperkte middelen. Dit limiteert ons in de wijze waarop we fondsen werven. Belangrijk is vooral het onderhouden van de bestaande contacten met kerken of gemeenten en particuliere gevers. Bij het geven van onderwijs, zullen we zoveel mogelijk aanwezig zijn met een informatietafel om nieuwe giftgevers te rekruteren.

Public relations

Onderdeel van Fondswerving is Public Relations. We hebben inmiddels een website, sturen zeer regelmatig een Nederlandstalige of Engelstalige gebedsmail. Dat is onze belangrijkste vorm van P.R.. In de komende periode zal kritisch gekeken moeten worden of deze mail inhoudelijk aanspreekt en/of het actueler kan.

De verwachting is dat in het begin van 2019 nieuwe flyers in A-5 gereed zijn, met informatie over cursussen en studies. Deze zijn zeer geschikt voor de P.R.

Scherp zullen we moeten blijven kijken of we de achterban op nieuwe manieren van de juiste informatie kunnen voorzien. Dit kan door het gebruik maken van Sociale Media. Of moeten we beleid ontwikkelen om met een informatiestand op een conferentie of (landelijke) gebedsdag te staan? Als de tijd en financiële ruimte dit toelaat, is dit een goede aanvulling.

Een doelstelling die we eerder hebben gesteld en nu opnieuw willen stellen is de website een frissere layout geven. Ook willen we kijken of de website functioneler kan, zodat dit uitnodigend zal zijn om deze te bezoeken. Daarmee wordt de relatie met een (nieuwe) achterban versterkt.

Samengevat

Het werk heeft een stabiele basis gekregen, en is vermenigvuldigd. Nu willen we ons richten op verdieping van de relaties, waardoor voorbede groeit in Nederland, in en voor Israël, in en voor de Arabische wereld.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth