Financieel verslag Desertrose International 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

                                                                                        31-12-2019                      31-12-2018

                                                                                             euro                                 euro

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen                                                                                0                                      0

                                                                                        _________                        ________

                                                                                                                 0                                                0            

Liquide middelen

Kas                                                                                              0                                      0

Bank/spaarrekeningen                                                          3.843                               3.735        

                                                                                         _______                           _________

Totaal                                                                                                 3.843                                         3.735

                                                                                                          =====                                       =====


PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve                                                              3.735                                 4.446

Resultaat lopend boekjaar                                                    108                                    -711

Totaal                                                                                                  3.843                              3.735   

                                                                                                          ======                            =====           

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

                                                                         2019                                  2018

                                                                         euro                                  euro

BATEN

Ontvangen giften project EPA                    6.655                                 7.480

Ontvangen giften project Baruch            11.340                              17.615

Giften algemeen                                              225                                      64

Bijdragen                                                       3.106                                2.060

                                                                      ______                                 _____

                                             21.325                               27.219

LASTEN

Giften t.b.v project EPA                                6.550                                  7.540

Giften t.b.v. project Baruch                        10.500                                11.535

Personeelslasten                                            3.854                                 8.578

Kantoorlasten                                                         0                                        0

Algemene lasten                                                282                                   278

Overige lasten                                                      32                                        0

                                                                      ________                          ________

                                                                                        21.218                                27.931

 

Resultaat boekjaar                                                              108                              - 711

                                                                                         ======                                =======

                                                                       
Desertrose International
Touching heaven, changing earth