Financieel verslag Desertrose International 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

                                                                                        31-12-2021                      31-12-2020

                                                                                             euro                                 euro

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen                                                                                0                                      0

                                                                                        _________                        ________

                                                                                                                 0                                                0            

Liquide middelen

Kas                                                                                              0                                      0

Bank/spaarrekeningen                                                        3.100                               5.895        

                                                                                         _______                           _________

Totaal                                                                                                 3.100                                        5.895

                                                                                                          =====                                       =====


PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve                                                              5.895                                 3.843

Resultaat lopend boekjaar                                               -  2.795                                2.053

Totaal                                                                                                  3.100                              5.895 

                                                                                                          ======                            =====           

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

                                                                         2021                                  2020

                                                                         euro                                  euro

BATEN

Ontvangen giften project Prayer Cover    6.345                                7.395

Ontvangen giften project Baruch            11.265                             10.630

Giften algemeen                                             150                                 1.711

Bijdragen                                                           0                                    3.562

                                                                      ______                                 _____

                                           17.760                            23.398

LASTEN

Giften t.b.v project Prayer Cover                 7.040                                6.660

Giften t.b.v. project Baruch                        12.530                              11.220

Personeelslasten                                               634                                2.892

Kantoorlasten                                                        0                                    102

Algemene lasten                                               301                                   292

Overige lasten                                                     50                                     79

                                                                      ________                          ________

                                                                                        20.555                               21.245

 

Resultaat boekjaar                                                    -     2.795                            2.053

                                                                                         ======                                =======

                                                                       
Desertrose International
Touching heaven, changing earth