Beleidsplan Desertrose International 2021/2022

 

Inleiding

Stichting Desertrose International werd in september 2013 bij notariële akte opgericht. Sinds die tijd werken de medewerkers van Desertrose International, ondersteund door de bestuursleden en andere direct betrokkenen, actief en gericht om de visie en de missie te realiseren, zoals vastgelegd in de statuten. Om dit zo goed mogelijk uit te werken hebben de medewerkers bijna dagelijks werkoverleg, zijn er de bestuursvergaderingen en ondersteuning vanuit diverse teams.

Dit is het 5e beleidsplan, geschreven ter ondersteuning van het hele werk. In het eerste Beleidsplan 2014, lag de nadruk op het werken aan een goed fundament voor Desertrose International. Nadat het fundament was gelegd, kozen we in het Beleidsplan 2015-2016 voor stabilisatie en groei.  In het derde Beleidsplan 2017-2018 wilden we een vervolgstap zetten om in alle gebieden vermenigvuldiging te zien. Daarom was het trefwoord: vermenigvuldiging. Het vierde Beleidsplan 2019-2020 kreeg de naam Verdieping. Wij zijn van mening dat deze doelstelling zeker in het eerste jaar gehaald is. Het tweede jaar, 2020, was geheel anders door Covid-19. In het Jaarverslag 2020 kunt u lezen op welke wijze dit ons werk heeft getroffen en dat er toch sprake was van verdieping.

Het trefwoord voor het Beleidsplan 2021-2022 is herpositioneren. Een woord wat wij in deze tijd vaak gebruiken. In het bedrijfsleven spreekt men van herpositioneren wanneer een bedrijf zichzelf of haar producten bewust op een totaal nieuwe manier presenteert binnen dezelfde markt, met als doel oude afnemers te herwinnen en nieuwe afnemers aan te trekken. 

Nu verkopen wij als Desertrose International geen product, maar de gewijzigde situatie in de wereld door Covid-19, zorgt wel dat wij ons moeten herpositioneren. Samenkomen in kleinere of grotere groepen is soms niet mogelijk, een andere keer is het beperkt. Het reizen naar de landen geeft beperkingen. Wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen we onze ‘oude’ achterban en bidders blijven behouden en ‘nieuwe’ betrekken? Moeten we ons ‘product’ voorbede en/of onderwijs in een andere vorm aanbieden? Voor een deel is deze verandering in 2020 al ingezet. Welke ‘oude’ vorm kunnen we behouden, welke ‘nieuwe’ vorm kunnen we sterker maken of laten groeien? Dat is voor ons herpositioneren.

Visie

Als stichting blijven wij met volle overtuiging achter de geformuleerde visie en missie staan. Daar is geen wijziging in te verwachten. Zoals eerder vermeld werken twee medewerkers fulltime aan de missie, ondersteund door het bestuur en diverse teams. Hoe kan het beleid de missie ondersteunen? Dat willen we, evenals de voorgaande jaren, in afzonderlijke onderdelen bij Plannen en Middelen uitwerken.

PLANNEN

Personeelsbeleid

Naar verwachting leven de medewerkers van Desertrose International ook in de komende beleidsperiode bijna geheel van giften. Dit vergt een specifieke benadering. De balans zal moeten worden gevonden tussen vertrouwen op Gods voorziening en/of de middelen daarvoor vrijzetten. Veel ruimte is tot dusver voor dit laatste niet geweest. Het reserveren voor extra voorzieningen blijft een punt van aandacht. Later in het Beleidsplan komen we bij Middelen hier op terug, omdat dit alles met herpositioneren te maken heeft.

Eén van onze medewerkers heeft te maken met gezondheidsklachten. Tot dusver heeft deze medewerker zijn taken zo goed mogelijk ingevuld. Het is mogelijk dat in het eerste jaar van dit Beleidsplan de medewerker een korte periode uit de roulatie is, om daarna, zo is de verwachting het werk met nieuwe energie kan oppakken. Indien mogelijk zullen taken tijdelijk moeten worden waargenomen. Ook voor herpositionering zal dit tijdelijk gevolgen hebben.

In het Beleidsplan 2019-2020 stond vermeld: “Vanaf het begin is de taakverdeling tussen bestuur en de medewerkers geweest: het bestuur stuurt, begeleidt, adviseert; de medewerkers bereiden het werk voor en of zijn gericht op de uitvoering. In de komende beleidsperiode willen we deze werkwijze tegen het licht houden. Zijn er secretariële of financiële taken die nu uitgevoerd worden door de medewerkers, maar ook door een bestuurder op zich kan worden genomen? Het zal voor de medewerkers verlichting betekenen en de betrokkenheid van het bestuur vergroten.” Daar zijn we met name ten aanzien van financiën mee bezig geweest. Het gevolg is dat verschillende taken zijn overgedragen van een medewerker naar de penningmeester, vanaf 1.1.2021. Andere zaken zullen in de komende Beleidsperiode aandacht krijgen en pas na goede onderlinge afstemming tussen bestuur en medewerkers worden overgedragen. Tegelijk is het belangrijk dat de keus die we vanaf het begin hebben gemaakt, ‘het bestuur stuurt, begeleidt, adviseert’, de eerste insteek is.

Voorbede in de Arabische wereld

In het vorige Beleidsplan is aangegeven dat onze medewerker begeleid moet worden om taken over te dragen aan anderen, waardoor de focus meer komt te liggen op (aan)sturing van de verschillende projecten in de Arabische stad. Het takenpakket werd te zwaar. Dit proces is gaande, meerderen werken ondertussen mee. Een nieuw Gebedsproject in een andere stad kon daardoor worden opgestart, vanwege meer ruimte en tijd. De invalshoek van onze medewerker is bij het nieuwe Gebedsproject vanaf het begin een aansturende rol. Hoe meer zij deze aansturende rol op zich neemt, hoe meer mogelijkheden er ontstaan. Vervolgens is het belangrijk dat vanuit het bestuur in Nederland dit ondersteund wordt.

Mooie ontwikkeling is hierbij te verwachten dat in 2021 het geestelijke draagvlak voor het werk van onze medewerker, evenals haar persoonlijk functioneren, niet langer geestelijk onder één lokale kerk valt. Er komt een transitie naar een geestelijk en organisatorisch draagvlak, naar het bestuur van de Emirates Prayer Alliance.

Bij het ontwikkelen van beleid gaven we eerder te kennen dat we “In ogenschouw moeten nemen dat de situatie in de Arabische wereld sterk veranderd. Dit kan voor deze regio gevolgen hebben.” Nu is daar de Covid-19-crisis bovenop gekomen. Het werk is daardoor tijdelijk of definitief (?) sterk verandert. Op dit moment geen grote bijeenkomsten meer met enkele honderden bidders, maar veel online-bijeenkomsten met en voor bidders. Onze medewerker besteedt hier gedwongen veel tijd aan. Deze nieuwe vorm werd in het begin enthousiast omarmd, maar is dat blijvend? Een keus die ook is gemaakt: onze medewerker neemt zoveel mogelijk persoonlijk contact op met elke voorganger en gebedscoördinator van een betrokken gemeente bij de projecten. Een tijdrovende investering, maar zodoende hoopt onze medewerker de motivatie en betrokkenheid te toetsen en nieuwe wegen te ontdekken om samen voorbede te kunnen doen. In ieder geval start in het najaar van 2021 een nieuw Gebedsproject, Lighthouses. Christenen die in eenzelfde wijk wonen, in kleine groepen bij elkaar laten komen om samen voor hun wijk te bidden.

Voorbede in Israël en andere landen

Bij ingang van het nieuwe Beleidsjaar, 2021, is het hoogst onzeker wanneer de grenzen opengaan voor het bezoeken van Israël of een stad in België. Onze medewerker, gericht op deze landen, kan daardoor niet vorm geven om in de landen voorbede te doen, door bijvoorbeeld mee te werken aan een Huis van Gebed en vooral het leiden van de gebedswandelingen.

Zoveel mogelijk worden de bestaande relaties in deze landen onderhouden, zodat bij heropening van de grenzen, onze medewerker in het land of de plaats zelf of met anderen voorbede kan doen.

Ondertussen groeien de contacten in Duitsland met voorbidders. Vooralsnog is dit van onze kant gericht op informatievoorziening en mobilisatie van voorbidders. Op termijn is de wens dat in dit land een team zal ontstaan, die voorbede doet voor of in Israël. Het beleid zal in eerste instantie gericht blijven op mobiliseren en het vinden van de juiste relaties, die de visie van ons werk onderschrijven.

Desertrose International in Nederland

In de komende Beleidsperiode zal herpositionering van ons werk in Nederland een belangrijk aandachtsgebied zijn. Het meeste werk in en vanuit Nederland ten behoeve van Israël en de Arabische wereld gaat rustig verder. Tegelijk zijn de gevolgen van Covid-19 merkbaar.

Een belangrijke prioriteit is altijd geweest kerken, gemeenten en groepen in Nederland te mobiliseren in het doen van voorbede of onderwijs te geven over voorbede. Groepen, kerken en gemeenten komen nu minder samen en de belangstelling voor het specifieke onderwijs wat wij brengen is fors teruggelopen.

Herpositionering betekent in dit geval: hoe kunnen we de bestaande contacten onderhouden? Of nieuwe kerken, gemeenten en groepen wel bereiken? Moet ons onderwijs online? Moeten we ook online-gebedsbijeenkomsten organiseren? Een vraag die niet gemakkelijk is te beantwoorden, gelet op de beperktere middelen.

Onze medewerker is gericht bezig om het bestand van de lezers en voorbidders van de specifieke gebedsmails te vergroten. Daarmee bereikt hij individuen en minder groepen. Een nationale gebedsdag kon na de enthousiaste edities in 2019 en 2020 (kort voor de pandemie) in 2021 voorlopig geen vervolg krijgen. Het had een bindend effect van onze achterban. Hoe kan hierin herpositionering plaatsvinden?

In Nederland zijn ondertussen vertaalteams (Engelstalig en Duitstalig), een ondersteunend team voor de visieontwikkeling (het Baruchteam) en een Wachtersteam actief. Voorlopig hebben de laatste teams alleen online contact. Zodra samenkomen in groepen weer mogelijk zijn, zal dit opgestart worden. Blijft dit op termijn niet mogelijk, dan zullen hier ook andere vormen voor gekozen moeten worden.

Netwerken

Het bekend maken van onze visie, het samenwerken met gerelateerde organisaties blijft ook in de komende twee jaar van belang. Regelmatig zijn er ontmoetingen geweest tussen onze medewerker en organisaties die op Israël zijn gericht. Natuurlijk zijn hier beperkingen in het minder gemakkelijk ontmoeten van elkaar. We blijven contact onderhouden met Rafaël Nederland, omdat we strategisch partner zijn.

Het netwerken is niet enkel van belang in Nederland. Ook in de landen waarin we actief zijn, zoeken we voortdurend contact met kerken, organisaties of individuen. Wij willen niet als zelfstandige organisatie opereren, maar samenwerken met anderen waarbij we ons eigen karakter behouden.

Het leggen en versterken van contacten met name in België, is voor ons na de Covid-19 periode een prioriteit.

MIDDELEN

Financiën

Zoals uit  het financiële verslag van het boekjaar 2020 valt te lezen valt is het saldo positief afgesloten. Desertrose International heeft geen gebouwen of andere (on)roerende goederen in bezit. De overheadskosten zijn en zullen relatief laag blijven. Bovendien heeft de stichting geen noemenswaardige reserves. De prognose is dat dit in de komende jaren identiek zal blijven. Evenzo zullen de inkomsten en uitgaven naar verwachting evenredig stijgen en/of in evenwicht blijven. Toch….

Desertrose International heeft twee hoofdprojecten. Eén medewerker werkt voor het Project Prayer Cover ten behoeve van de Arabische wereld. De andere medewerker werkt voor het Project Baruch. Dit is ten behoeve van het Joodse volk, Israël. Om beide projecten levensvatbaar te houden zal een  grotere giftenstroom nodig zijn. Herpositionering is nodig, zeker nu het aangaan van nieuwe relaties niet vanzelfsprekend is. In 2020 is een aanzet gegeven ten aanzien van Fondswerving en Public Relations. Wat was ons beleid? Waarin kunnen we nieuwe stappen zetten? In deze beleidsperiode gaan we hier praktisch mee aan de slag. Een uitbreiding van de website of het ontwikkelen van een nieuw logo. Kleine stappen die verfrissend kunnen werken.

Samengevat

Dankbaar zijn wij voor het feit dat Desertrose International al jaren zelf voorbede doet, velen mobiliseert en inspireert om mee te doen. Tegelijk zijn wij dankbaar dat we zoveel onderwijs konden geven. In een veranderende wereld, met soms vergaande beperkingen, zal ons beleid moeten zijn: dat behouden wat goed en mogelijk is en herpositioneren waar nodig.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth