Financieel verslag Desertrose International 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

                                                                                        31-12-2020                      31-12-2019

                                                                                             euro                                 euro

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen                                                                                0                                      0

                                                                                        _________                        ________

                                                                                                                 0                                                0            

Liquide middelen

Kas                                                                                              0                                      0

Bank/spaarrekeningen                                                         5.895                               3.843        

                                                                                         _______                           _________

Totaal                                                                                                 5.895                                         3.843

                                                                                                          =====                                       =====


PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve                                                              3.843                                 3.735

Resultaat lopend boekjaar                                                  2.053                                    108

Totaal                                                                                                  5.895                              3.843  

                                                                                                          ======                            =====           

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

                                                                         2020                                  2019

                                                                         euro                                  euro

BATEN

Ontvangen giften project Prayver Cover  7.395                                6.655

Ontvangen giften project Baruch            10.630                             11.340

Giften algemeen                                          1.711                                   225

Bijdragen                                                       3.562                               3.106

                                                                      ______                                 _____

                                             23.298                               21.326

LASTEN

Giften t.b.v project Prayer Cover                 6.660                                  6.550

Giften t.b.v. project Baruch                        11.220                                10.500

Personeelslasten                                            2.892                                 3.854

Kantoorlasten                                                    102                                        0

Algemene lasten                                                292                                   282

Overige lasten                                                      72                                      32

                                                                      ________                          ________

                                                                                        21.245                                21.218

 

Resultaat boekjaar                                                           2.053                               108

                                                                                         ======                                =======

                                                                       
Desertrose International
Touching heaven, changing earth