Jaarverslag 2020 Desertrose International

Door een klein virus is 2020 voor velen een ander jaar geworden. Dat was voor Desertrose International niet anders. De Covid-19 had een enorme impact. Reizen kwam stil te liggen, veel minder gebedsbijeenkomsten of samenkomsten voor het geven van onderwijs. Ook binnen Desertrose International deed online-bijeenkomsten zijn intrede.

Het trefwoord voor het Beleidsplan 2019-2020 was verdieping. In het Jaarverslag 2019 konden we concluderen dat de verdieping binnen ons werk was ingezet. Zeer lastig is te zeggen of de verdieping zich heeft doorgezet in het tweede jaar van het Beleidsplan, namelijk het jaar 2020. Het was anders, totaal anders. Plannen, afspraken, bijeenkomsten werden geannuleerd. Nieuwe plannen werden gemaakt of bijeenkomsten vastgelegd. Veel moest opnieuw worden geannuleerd. Onze hoofdtaak ging verder: voorbede.

Het jaar 2020 dwong ons om gericht na te denken over de missie van Desertrose International. Onze missie is, door voorbede en onderwijs, het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader. Als de normale of bekende manier van werken niet mogelijk was, wat hebben we dan wel gedaan en op wat voor manier konden we wel doorgaan. In zekere zin is dit ook verdieping.

Laten we daarom in dit jaarverslag puntsgewijs terugkijken hoe we getracht hebben ons werk doorgang te laten vinden.

·      Netwerken

In het Jaarverslag 2019 werd mooi weergegeven wat wij hier onder verstaan. Contact leggen met verschillende kerken of gemeenten en organisaties in Nederland, op lokaal niveau of juist landelijk. Het zijn contacten in relatie tot het geven van seminars of spreekbeurten; het bezoeken van een conferentie of een themadag (informatievoorziening en relatieversterking); individuele afspraken voor onderlinge ontmoeting en afstemming. Of meer werk-gerelateerd: Kunnen we samenwerken? Hoe kunnen we samen iets organiseren, nu of in de toekomst?

Ondanks dat Covid-19 beperkingen gaf, hebben we toch veel kunnen realiseren. Juist in de eerste maanden van het jaar en in de maanden van versoepelingen. Verschillende afspraken met bevriende organisaties of gemeenten vonden plaats.

De landelijke gebedsdag voor Israël, deze keer bijna 40 mensen, vond plaats in februari. Een zeer stimulerende dag. Vanuit deze dag ontstonden er weer contacten in België. Helaas ging onverwacht de grens op slot en moesten afspraken worden geannuleerd.

Speciale aandacht bleef dit jaar voor het Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland. Een persoonlijk gesprek met hun contactpersoon en afstemming met betrekking tot het optimaliseren van de ANBI-status kon normaal plaatsvinden.

De thuisgemeenten van onze medewerkers werden in 2020 zo goed mogelijk geïnformeerd over het werk en/of hierin betrokken. Voor één medewerker was dit contact vooral digitaal, doordat het verlof naar Nederland zeer lang op zich liet wachten.

In het Arabische land waar onze medewerker woont, gold een veel strengere lockdown. Een grote verschuiving vond plaats naar bijna uitsluitend digitale ontmoetingen. Het is minder persoonlijk, maar het meest haalbare.

·      Public Relations

Hoewel wij als kleine stichting geen intensieve PR kunnen veroorloven, werd dit nog meer beperkt doordat veel fysieke bijeenkomsten niet plaats konden vinden. Daardoor was er weinig gelegenheid de flyers te verspreiden, die juist in 2019 waren ontworpen.

Nog meer dan andere jaren was de kern van onze PR het verzenden van de gebedsmails. De gebedsmails bevatten gedurende het jaar informatie wat wij doen en hoe de achterban daarin (biddend en gevend) betrokken kan zijn.

Om een indruk te geven voor het bereik van de gebedsmails. De algemene gebedsmail van Desertrose gaat naar 200 adressen (de Engelstalige versie gaat naar 30 bidders). De specifieke gebedsmail, Baruch gaat naar 270 bidders of lezers. (De Engelstalige naar ongeveer 15 adressen). In het najaar is gestart met de vertaling van de Baruch naar het Duits. Het bleek dat in Duitsland een toenemende vraag hiervoor was.

De Baruch Gebedsupdates worden door verschillende bidders doorgestuurd naar gebedsgroepen en/of andere netwerken. Daardoor is het bereik veel groter.

Veel gebedsmails zijn tijdsgebonden, inspelend op de actualiteit van dat moment. In het algemeen is dit niet van toepassing op de Baruch. De informatie is blijvend. Daardoor krijgen nieuwe lezers niet de meest recente gebedsmail, maar ontvangen zij de Baruch’s vanaf nr. 1. In 2020 is begonnen om alle geschreven Baruch’s in een nieuwe lay-out te zetten.

·      Website

De vernieuwde website, www.desertroseinternational, wordt steeds vaker bezocht. Het doel van de website is een eerste kennismaking met ons werk, en daarnaast alles te publiceren wat nodig is om als stichting ‘ANBI-proof’ te zijn. Voorzichtig voegen we meer informatie toe, zoals een aantal gerichte studies.

Binnen het Bestuursoverleg hebben we in 2020 nagedacht of het zinvol is om de website uit te breiden met nog meer informatie wat zou aansluiten bij onze missie. Voorlopig is gekozen om ons te beperken tot wat nodig is voor de hierboven omschreven doelstelling.

·      Personeelsbeleid

In 2020 waren er geen veranderingen binnen het personeelsbeleid. Twee medewerkers zijn werkzaam voor Desertrose International. Ze ondersteunen elkaar waar nodig, maar hebben hun eigen werkgebied (land), netwerken, en gemeenten. Ook de aard van het werk is verschillend. De inkomsten voor de medewerkers komen voor het grootste deel uit particuliere giften, bijdragen van kerkelijke gemeenten en uit spreekbeurten of cursussen. Dit laatste is door Covid-19 wel teruggelopen.

Zoals elk jaar kunnen we weer constateren dat in alles is voorzien, zodat de medewerkers hun werk konden uitvoeren.

·      Fondswerving

In het afgelopen jaar zijn geen specifieke acties gevoerd met betrekking tot de Fondswerving. Wel hebben we intern gesproken over Fondswerving, specifiek in relatie met Public Relations. Wat doen we? Wat kan beter? Wat zijn in deze tijd beperkingen? In 2021 hopen we een aantal stappen te zetten, maar veel is ook afhankelijk van de mogelijkheden om weer fysieke bijeenkomsten bij te wonen of activiteiten op te zetten.

·      Desertrose International in de Arabische wereld

Het grote Gebedsproject in een Arabische stad, aangestuurd door onze medewerker, kon in 2020 door Covid-19 ook niet plaats vinden. Onze medewerker moest snel schakelen en heeft door het jaar heen meerdere digitale gebedsactiviteiten opgezet. Hier was zeer veel belangstelling voor. Dat was een rechtstreeks gevolg van de contacten en netwerken die ontwikkeld waren door de Gebedsprojecten uit de voortgaande jaren.

Het organisatorische werk rondom voorbede ging normaal, weliswaar in een geheel andere vorm en zeer arbeidsintensief.

Tegelijk begeleidde onze medewerker een nieuw gebedsproject in een andere Arabische stad. De opgedane ervaring was van grote waarde voor de bidders en het begeleidende team in deze stad.

Enkele waardevolle contacten in andere landen werd in de loop van 2020 aangehaald. Dit kon plaatsvinden toen de reisbeperkingen werden versoepeld.

Onze medewerker informeert het bestuur van Desertrose Internationaal zo goed mogelijk. Tegelijk valt het werk onder een lokaal Advisorsboard, een adviesraad van enkele voorgangers uit onderscheidende gemeenten. Dit is een geweldige ondersteuning voor onze medewerker ter plekke.

·      Desertrose International in Israël

Door de corona-crisis kon onze medewerker in 2020 geen reizen maken naar Israël. Dit was erg jammer. Daardoor konden gebedswandelingen niet plaatsvinden. Door de jaren heen heeft onze medewerkers diverse contacten gemaakt. Digitaal is door het hele jaar heen het contact met diversen gebleven.

·      Desertrose International in Nederland

In dit Jaarverslag 2020 is verschillende keren benoemd de gevolgen en impact van Covid-19. Doordat activiteiten, reizen etc. niet door konden gaan, verwacht je veel ruimte in tijd. Aan de ene kant was er ruimte, maar het leven was zo intensief, dat uiteindelijk er beperkte ruimte was voor nieuwe activiteiten.

In de loop van het jaar kwam de nadruk vooral te liggen op het verbeteren van de Baruch Gebedsupdates, nieuwe lezers en bidden werven in Nederland en buitenland. En het digitaal onderhouden van contacten. Betrokken reageren op vragen, opmerkingen per mails werd een belangrijk kenmerk van zijn werk.

Dit gebeurde naast de vele praktische en administratieve werkzaamheden welke hij uitvoert voor de stichting. De landelijke gebedsdag was een opvallende gebeurtenis en vraagt veel voorbereiding en afhandeling.

Normaal gesproken zou de medewerker ook in 2020 weer maandelijks met enkelen naar Antwerpen gaan om daar voorbede te doen. Helaas is dit tot één keer beperkt gebleven.

Op lokaal niveau bleef de medewerker betrokken bij diverse gebedsinitiatieven in de eigen gemeente, of vanuit de gemeente met andere kerken samen in de eigen woonplaats en regio. Ook hier waren de nodige beperkingen in vergelijking met de afgelopen jaren.

Tenslotte, en dat is niet anders bij de medewerker in de Arabische wereld, is het zelf doen van voorbede. Desertrose International is een gebedsbediening. Het is belangrijk dat de medewerkers naast onderwijs over voorbede, mobiliseren van voorbede, zelf in de gelegenheid worden gesteld tot het in praktijk brengen van voorbede.

·      Het bestuur van Desertrose International

Het bestuur is in 2020 éénmaal fysiek bijeen geweest. Daarnaast zijn de overige vergaderingen online geweest. Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Tussen de vergaderingen door was er regelmatig schriftelijk contact om goedkeuring te geven of aanpassingen in het te voeren beleid. Fondswerving en Public Relations hadden in dit jaar specifieke aandacht.

In 2020 is er gesproken over het anders organiseren van de uitvoerende boekhoudkundige werkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel dat in de bestuursvergadering van besproken is en vanaf 1 januari 2021 in werking treedt.

·      Overige teams Desertrose International

Diverse mensen waren in 2020 op vrijwillige basis betrokken bij het werk van Desertrose International. Het Baruchteam is een klankbordgroep voor de medewerker in Nederland, ten behoeve van de voorbede voor Israël. Ondanks beperkingen is men tweemaal bijeengeweest en de leden hebben actief meegewerkt aan de Baruchdag.

Eénmaal is het Wachtersteam bijeengeweest. Samen te bidden voor het gehele werk, de (toen) geplande reizen en de medewerkers persoonlijk.

Door het jaar heen hebben de medewerkers contact gehad met leden van de Adviesgroep. De leden van deze groep dragen bij aan zorg voor het persoonlijke welzijn van de medewerkers.

Een nieuwe groep in 2020 is de Vertaalgroep. Tot dusver was er steeds één vertaalster (naar het Engels). Hier is een tweede persoon aan toegevoegd. Ook zijn er 3 vertalers gekomen, die een gebedsmail naar het Duits vertalen.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth