Jaarverslag 2021 Desertrose International

 

Covid-19 had voor het tweede jaar op rij een grote impact op het werk van Desertrose International. Opnieuw kwamen reizen stil te liggen, waren er veel minder gebedsbijeenkomsten of samenkomsten voor het geven van onderwijs. In plaats daarvan kwamen onder meer de online-bijeenkomsten om voorbede te doen. Toch kunnen we zeggen:  ondanks corona ging ons werk verder. Ook toen een medewerker door zijn ziekte korte tijd uitgeschakeld was.  

Herpositionering is het trefwoord uit het Beleidsplan 2021-2022. In dit Beleidsplan wordt de betekenis verder uitgelegd, maar voor ons is de betekenis met name: welke ‘oude’ vormen van ons werk kunnen we behouden, welke ‘nieuwe’ vormen moeten we sterker maken of laten groeien?

Dit is het eerste jaar van het Beleidsplan en gezien externe omstandigheden, geen gemakkelijk jaar om te herpositioneren. Het jaar 2021 was moeilijk te sturen vanwege alle onzekerheden. Toch hebben we hard gewerkt aan onze missie om door voorbede en onderwijs, het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader.

In dit jaarverslag kijken we puntsgewijs terug hoe het werk doorgang heeft gevonden.

·      Netwerken

Het aantal netwerkgesprekken of contacten op landelijk niveau bleef in 2021 achter in vergelijking met voorgaande jaren. Als ze al plaatsvonden, dan waren ze digitaal. Kon in 2020 onze nationale gebedsdag nog plaatsvinden, in 2021 was dit organisatorisch door de corona-beperkingen niet haalbaar. Alternatieve vormen waren niet passend.

Een nieuwe zoomactiviteit met een andere organisatie is gestart om maandelijks samen te bidden voor Israël.

Ook op lokaal niveau werden diverse activiteiten geannuleerd. Daardoor beperkte zich hier eveneens de netwerkgesprekken. Voor ons werk is samenwerken erg belangrijk. Mede om die reden hopen we dat 2022 een beter jaar zal zijn.

In het Arabische land waar onze medewerker woont is samenwerken nog meer een kernzaak. Veelal nog digitale afspraken, maar ook de persoonlijke ontmoetingen met voorgangers of gebedsleiders van kerken of gemeenten en leiders van organisaties keren steeds vaker terug.

·      Public Relations

De voornaamste P.R. zijn onze gebedsmails en de website. In een jaar zonder beperkingen waren seminars tijdens fysieke bijeenkomsten ook altijd een vorm van naamsbekendheid.

De algemene gebedsmails van Desertrose International zijn in 2021 iets minder frequent verstuurd. Het was maandelijks, maar is eens per 6 weken geworden. De specifieke Baruch Gebedsupdate werd 1x per 3 weken verstuurd. In het Nederlands, Engels en Duits. Het aantal ontvangers is rond de 300, een kleine stijging. In 2021 is veel werk verzet om de lay-out te verfrissen en een Baruch te vertalen naar het Duits.

De Baruch Gebedsupdates worden door verschillende bidders doorgestuurd naar gebedsgroepen en/of andere netwerken. Daardoor is het bereik veel groter.

·      Website

De vernieuwde website, www.desertroseinternational.nl, blijkt goed bezocht te worden. De site  een eerste kennismaking met ons werk, en daarnaast nodig voor alle publicaties om als stichting ‘ANBI-proof’ te zijn. In 2021 zijn ruim 50 studies toegevoegd. De studies ‘Parels uit de Parasha’ worden regelmatig gelezen.

·      Personeelsbeleid

In 2021 waren er geen veranderingen binnen het personeelsbeleid. Twee medewerkers zijn werkzaam voor Desertrose International. Ze ondersteunen elkaar waar nodig, maar hebben hun eigen werkgebied (land), netwerken, en gemeenten. Ook de aard van het werk is verschillend. Eén medewerker is door zijn ziekte tijdelijk uit roulatie geweest.

De inkomsten voor de medewerkers komen voor het grootste deel uit particuliere giften, bijdragen van kerkelijke gemeenten en uit spreekbeurten. In 2021 is in alles weer voorzien.

·      Fondswerving

Omdat de fysieke bijeenkomsten beperkt waren, hebben we geen specifieke actie ondernomen wat betreft fondswerving. De inkomsten bleven een beetje achter, maar de uitgaven waren ook minder.

·      Desertrose International in de Arabische wereld

Naast de vele digitale gebedsactiviteiten die na de corona-uitbraak zijn ontstaan, was het weer mogelijk om het grote Gebedsproject in een Arabische stad, aangestuurd door onze medewerker, in 2021 te doen plaatsvinden.

Het organisatorische werk rondom voorbede verliep normaal, weliswaar in een geheel andere vorm en zeer arbeidsintensief.

Tegelijk begeleidde onze medewerker opnieuw een gebedsproject in een andere Arabische stad, ontstaan in 2020. De begeleiding is niet zo arbeidsintensief als het project in eigen stad.

Onze medewerker informeert het bestuur van Desertrose Internationaal van al haar activiteiten zo goed mogelijk. In het land zelf,  valt het werk onder een lokaal Bestuur. Dit bestuur wordt gevormd door enkele voorgangers uit plaatselijke, kerkelijke gemeenten. Het is een geweldige ondersteuning voor onze medewerker ter plekke.

·      Desertrose International in Israël

Helaas kon onze medewerker in 2021 door de corona-crisis en zijn ziekte geen reis maken naar Israël. De prognoses voor 2022 zijn nog onzeker, maar veranderen de omstandigheden en is het weer mogelijk, dan zal de medewerker zeker gaan.

·      Desertrose International in Nederland

Veel werk in Nederland was online. Op die manier werden contacten onderhouden met de achterban en onder andere gebedsupdates verstuurd. Landelijke en lokale activiteiten vonden geen doorgang. Ook de gebedswandelingen naar Antwerpen werden geannuleerd.

Doordat activiteiten, reizen etc. niet door konden gaan, verwacht je veel ruimte in tijd. Aan de ene kant was er ruimte, maar het leven was in 2021 nog steeds intensief, dat uiteindelijk er beperkte ruimte was voor nieuwe activiteiten.

Tenslotte, en dat is niet anders bij de medewerker in de Arabische wereld, is het zelf doen van voorbede. Desertrose International is een gebedsbediening. Het is belangrijk dat de medewerkers naast onderwijs over voorbede, mobiliseren van voorbede, zelf in de gelegenheid worden gesteld tot het in praktijk brengen van voorbede. In 2021 was hier veel ruimte voor.

·      Het bestuur van Desertrose International

Het bestuur is in 2021 éénmaal fysiek bijeen geweest. Daarnaast waren enkele vergaderingen online. Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Wel heeft de penningmeester alle boekhoudkundige taken overgenomen van één medewerker, dit om deze medewerker te ontlasten, hiervan vrij te zetten.

·      Overige teams Desertrose International

In 2021 waren diverse mensen op vrijwillige basis betrokken bij het werk van Desertrose International. Het Baruchteam is een klankbordgroep voor de medewerker in Nederland, ten behoeve van de voorbede voor Israël. Dit jaar was de ondersteuning alleen digitaal.

Het Wachtersteam is in 2021 niet fysiek bijeengeweest. De betrokkenheid bleef er zeker: samen te bidden voor het gehele werk, de (toen) geplande reizen en de medewerkers persoonlijk.

Door het jaar heen hebben de medewerkers contact gehad met leden van de Adviesgroep. De leden van deze groep dragen bij aan zorg voor het persoonlijke welzijn van de medewerkers.

De werkgroep Vertaling is in 2021 zeer actief geweest. Het Vertaalwerk geschiedt naar het Engels en naar het Duits en betreft alles wat met de Baruch gebedsmails te maken heeft.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth