Beleidsplan Desertrose International 2023/2024

 

Inleiding

Stichting Desertrose International werd in september 2013 bij notariële akte opgericht. Sinds die tijd werken de medewerkers van Desertrose International, ondersteund door de bestuursleden en andere direct betrokkenen, actief en gericht om de visie en de missie te realiseren, zoals vastgelegd in de statuten. Om dit zo goed mogelijk uit te werken hebben de medewerkers bijna dagelijks werkoverleg, zijn er de bestuursvergaderingen en ondersteuning vanuit diverse teams.


Dit is het 6e beleidsplan, geschreven ter ondersteuning van het hele werk. In het eerste Beleidsplan 2014, lag de nadruk op het werken aan een goed fundament voor Desertrose International. Nadat het fundament was gelegd, kozen we in het Beleidsplan 2015-2016 voor stabilisatie en groei.  In het derde Beleidsplan 2017-2018 wilden we een vervolgstap zetten om in alle gebieden vermenigvuldiging te zien. Daarom was het trefwoord: vermenigvuldiging. Het vierde Beleidsplan 2019-2020 kreeg de naam Verdieping, gevolgd door het vijfde Beleidsplan 2021-2022, herpositioneren. De Covid-tijd lag min of meer achter ons. Dit had een grote impact op het werk van Desertrose International. De vraag was vooral: hoe kunnen we daarop inspelen?


Het trefwoord voor het 6e Beleidsplan 2023-2024 is toekomstbestendig. In de komende jaren zal Desertrose International keuzes moeten maken. De medewerkers worden ouder en hebben deels met ziekte te maken. Op termijn gaat dit tot veranderingen leiden. Daarom zal er nagedacht moeten worden over ingrijpende vragen, zoals: “Zijn er nieuwe medewerkers beschikbaar?”, “Dragen deze medewerkers dezelfde visie?”, “Is het werk meer dan een bediening rondom personen?” “Hoe kan Desertrose International toekomstbestendig worden?” Zo kunnen meerdere vragen worden geformuleerd, waarbij de antwoorden uiteindelijk de richting van het beleid moeten bepalen.


Visie
Als stichting blijven wij met volle overtuiging achter de geformuleerde visie en missie staan. Daar is geen wijziging in te verwachten. Zoals eerder vermeld werken twee medewerkers fulltime aan de missie, ondersteund door het bestuur en diverse teams. Hoe kan het beleid de missie ondersteunen? Dat willen we, evenals de voorgaande jaren, in afzonderlijke onderdelen bij Plannen en Middelen uitwerken.


PLANNEN

Personeelsbeleid
Naar verwachting leven de medewerkers van Desertrose International ook in de komende beleidsperiode bijna geheel van giften. Dit vergt een specifieke benadering. De balans zal moeten worden gevonden tussen vertrouwen op Gods voorziening en/of de middelen daarvoor vrijzetten. Veel ruimte is tot dusver voor dit laatste niet geweest. Het reserveren voor extra voorzieningen blijft een punt van aandacht. Later in het Beleidsplan komen we bij Middelen hier op terug.
Eén van onze medewerkers heeft te maken met gezondheidsklachten. Tot dusver heeft deze medewerker zijn taken zo goed mogelijk ingevuld. Toch lijkt dit in deze Beleidsperiode  de ziekte gevolgen te krijgen voor het geven van onderwijs en het reizen naar Israël. Dit vereist anticipatie voor de medewerker persoonlijk en Desertrose International in het algemeen.


Voorbede in de Arabische wereld
In het vorige Beleidsplan is aangegeven dat onze medewerker begeleid moet worden om taken over te dragen aan anderen, waardoor de focus meer komt te liggen op (aan)sturing van de verschillende projecten in de Arabische stad. Het takenpakket werd te zwaar. Dit proces is volop bezig, meerderen werken ondertussen mee.
Het werk begint zich tegelijk te verschuiven van verschillende steden in een specifiek land, naar meerdere landen in de regio. Oude contacten en netwerken werden in 2022 daarvoor opgepakt. Tegelijk kwamen er verschillende nieuwe netwerken. Op termijn zal onze medewerker meer gaan reizen. Het is belangrijk dat vanuit het bestuur in Nederland dit ondersteund wordt.
In de vorige beleidsperiode is er een nieuw geestelijk en organisatorisch draagvlak voor onze medewerker gekomen. Nu valt onze medewerker niet langer onder één kerk, maar onder een samenwerkingsorgaan van diverse voorgangers en pastores, genoemd de Emirates Prayer Alliance. Inhoudelijk denken zij mee over de verschillende gebedsprojecten, maar zullen ook betrokken moeten worden bij de verschuiving van het werk in meerdere landen.


Voorbede in Israël en andere landen
In 2022 kon onze medewerker weer een gebedsreis naar Israël maken. Fysiek valt dat hem steeds zwaarder. De afweging zal gemaakt moeten worden of het bezoeken van Israël nog mogelijk is in de nabije toekomst. Hoe kan dan het gebedswerk in het land zelf door kunnen gaan?
De gebedswandelingen in een stad in België kunnen nog steeds doorgaan. Ook met betrekking tot deel van het werk, zal gekeken moeten worden naar de continuïteit
Ondertussen groeien de contacten in Duitsland met voorbidders. Vooralsnog is dit van onze kant gericht op informatievoorziening en mobilisatie van voorbidders. Op termijn is de wens dat in dit land een team zal ontstaan, die voorbede doet voor of in Israël. Het beleid zal in eerste instantie gericht blijven op mobiliseren en het vinden van de juiste relaties, die de visie van ons werk onderschrijven.


Desertrose International in Nederland
In de komende Beleidsperiode zal toekomstbestendigheid van ons werk in Nederland een belangrijk aandachtsgebied zijn. Het meeste werk in en vanuit Nederland ten behoeve van Israël en de Arabische wereld gaat rustig verder.
Een belangrijke prioriteit is altijd geweest kerken, gemeenten en groepen in Nederland te mobiliseren in het doen van voorbede of onderwijs te geven over voorbede. Toekomstbestendigheid betekent in dit geval: hoe kunnen we de bestaande contacten onderhouden, als onze medewerker de onderwijstaak moet neerleggen? Kunnen we dan  nieuwe kerken, gemeenten en groepen wel bereiken? Moet ons onderwijs online? Moeten we ook online-gebedsbijeenkomsten organiseren? Een vraag die niet gemakkelijk is te beantwoorden, gelet op de beperktere middelen.
In Nederland zijn ondertussen vertaalteams (Engelstalig en Duitstalig), een ondersteunend team voor de visieontwikkeling (het Baruchteam) en een Wachtersteam actief. Het Baruchteam en het Wachtersteam komen fysiek weer bij elkaar en leveren indirect een ondersteuning  aan het beleid van Desertrose International. De plek van het Wachtersteam en het Baruchteam zal in deze Beleidsperiode zal versterkt kunnen worden.


Netwerken
Het bekend maken van onze visie, het samenwerken met gerelateerde organisaties blijft ook in de komende twee jaar van belang. Regelmatig zijn er ontmoetingen geweest tussen onze medewerker en organisaties die op Israël zijn gericht. Natuurlijk zijn hier beperkingen in het minder gemakkelijk ontmoeten van elkaar. We blijven contact onderhouden met Rafaël Nederland, omdat we strategisch partner zijn.
Het netwerken is niet enkel van belang in Nederland. Ook in de landen waarin we actief zijn, zoeken we voortdurend contact met kerken, organisaties of individuen. Wij willen niet als zelfstandige organisatie opereren, maar samenwerken met anderen waarbij we ons eigen karakter behouden.


MIDDELEN
Financiën
Zoals uit  het financiële verslag van het boekjaar 2022 valt te lezen dat het saldo positief is afgesloten. Desertrose International heeft geen gebouwen of andere (on)roerende goederen in bezit. De overheadskosten zijn en zullen relatief laag blijven. Bovendien heeft de stichting geen noemenswaardige reserves. De prognose is dat dit in de komende jaren identiek zal blijven. Evenzo zullen de inkomsten en uitgaven naar verwachting evenredig stijgen en/of in evenwicht blijven.
Desertrose International heeft twee hoofdprojecten. Eén medewerker werkt voor het Project Prayer Cover ten behoeve van de Arabische wereld. De andere medewerker werkt voor het Project Baruch. Dit is ten behoeve van het Joodse volk, Israël. Om beide projecten levensvatbaar te houden zal een  grotere giftenstroom nodig zijn.  In 2022 hebben  we voor het eerst een ‘cloudfunding’-actie gedaan om voldoende saldo te behouden. Het is aannemelijk dat we in de komende beleidsperiode dit herhalen.
In 2020 is een aanzet gegeven ten aanzien van Fondswerving en Public Relations. Wat was ons beleid? Waarin kunnen we nieuwe stappen zetten? In deze beleidsperiode gaan we hier praktisch mee aan de slag.


Samengevat
Dankbaar zijn wij voor het feit dat Desertrose International al jaren zelf voorbede doet, velen mobiliseert en inspireert om mee te doen. Tegelijk zijn wij dankbaar dat we zoveel onderwijs konden geven. In een veranderende wereld, met soms vergaande beperkingen, zal ons beleid moeten zijn: dat behouden wat goed en mogelijk is en een koers varen die toekomstbestendig is.