Jaarverslag 2022 Desertrose International

 

Twee jaar op rij heeft Covid-19 een grote impact op het werk van Desertrose International gehad. In 2022 werd het leven enigszins genormaliseerd, daardoor ook het werk van of de mogelijkheden voor Desertrose International. Zo kon er weer gereisd worden en waren er meer fysieke gebedsbijeenkomsten of samenkomsten voor het geven van onderwijs, naast de
online-bijeenkomsten om voorbede te doen. Desertrose International is uiteindelijk goed uit de coronacrisis gekomen.
Herpositionering was het trefwoord uit het Beleidsplan 2021-2022. In het Beleidsplan wordt de betekenis verder uitgelegd, maar voor ons was de betekenis met name: ‘Welke ‘oude’ vormen van ons werk kunnen we behouden?’ en ‘Welke ‘nieuwe’ vormen moeten we sterker maken of laten groeien?’
Dit is het tweede jaar van het Beleidsplan en gezien externe omstandigheden een uitdaging om te herpositioneren. Ondertussen hebben we in het jaar 2022 hard gewerkt aan onze missie om door voorbede en onderwijs, het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader.

In dit Jaarverslag kijken we puntsgewijs terug hoe het werk is doorgegaan.


• Netwerken
Het aantal netwerkgesprekken of contacten op landelijk niveau bleef in 2022 iets achter in vergelijking met voorgaande jaren. Ook in 2022 kon onze nationale gebedsdag niet plaatsvinden. De onzekerheden over mogelijke corona-beperkingen speelden hierin een rol.
Een nieuwe zoomactiviteit met een andere organisatie, gestart om maandelijks samen te bidden voor Israël, vond in 2022 wel doorgang.
Op lokaal niveau werden diverse activiteiten opgestart. Daardoor groeide lokaal de netwerkgesprekken. Voor ons werk is samenwerken erg belangrijk. Mede om die reden hopen we dat 2023 een nog beter jaar zal zijn.
In de aanloop naar en tijdens de reis naar Israël vonden verschillende netwerkgesprekken plaats. In het Arabische land waar onze medewerker woont is samenwerken een kernzaak. Veelal waren het nog digitale afspraken, maar ook de persoonlijke ontmoetingen met voorgangers of gebedsleiders van kerken of gemeenten en leiders van organisaties keerden terug.


• Public Relations
De voornaamste P.R. blijven onze gebedsmails en de website. In de gebedsmails wordt naast actuele informatie de gebedspunten aangereikt, waardoor de achterban actief betrokken is.De algemene gebedsmails van Desertrose International werden in 2022 eens per 6 weken verstuurd.
De specifieke Baruch Gebedsupdate werd 1x per 3 weken verstuurd, zowel in het Nederlands, Engels en Duits. Het aantal ontvangers van de Nederlandse Baruch is rond de 300, een stabiel aantal. De Engelse Baruch ging naar ongeveer 10 landen. De Duitstalige versie van de Baruch werd naar een groep van 10 bidders gestuurd. De Baruch Gebedsupdates werden door verschillende bidders gestuurd naar gebedsgroepen en/of andere netwerken. Daardoor was het bereik veel groter.
In 2022 kwamen de seminars tijdens fysieke bijeenkomsten terug. Natuurlijk is dit altijd een vorm van naamsbekendheid en daardoor PR voor Desertrose International.


• Website
De website, www.desertroseinternational.nl, blijkt in 2022 goed bezocht te zijn. De site is een eerste kennismaking met ons werk en daarnaast nodig voor alle publicaties om als stichting ‘ANBI-proof’ te zijn.
In 2021 zijn ruim 50 studies toegevoegd. Deze studies, ‘Parels uit de Parasha’, zijn in 2022 herschreven en werden regelmatig gelezen.


 • Personeelsbeleid
In 2022 waren er geen veranderingen binnen het personeelsbeleid. Twee medewerkers zijn werkzaam voor Desertrose International. Ze ondersteunen elkaar waar nodig, maar hebben hun eigen werkgebied (land), netwerken, en gemeenten. Ook de aard van het werk is verschillend.
De inkomsten voor de medewerkers komen voor het grootste deel uit particuliere giften, bijdragen van kerkelijke gemeenten en uit spreekbeurten. In 2022 is in alles weer voorzien.


• Fondswerving
Omdat de fysieke bijeenkomsten in begin 2022 beperkt waren, hebben we geen specifieke actie ondernomen wat betreft fondswerving. De inkomsten bleven in 2022 een beetje achter en in de zomer werd een fundraisingmail naar een deel van de achterban gestuurd. Het resultaat was zeer positief.


• Desertrose International in de Arabische wereld
In 2022 vond opnieuw het grote Gebedsproject in een Arabische stad plaats en dit werd aangestuurd door onze medewerker. Bij gebedsprojecten in de stad was onze medewerker ook nauw betrokken, zoals de Gebedsdag op de World Expo en de Movementday. Het doorgaande organisatorische werk rondom voorbede verliep normaal, weliswaar nog veel
in een geheel andere vorm en daardoor zeer arbeidsintensief. Tegelijk begeleidde onze medewerker in 2022 een gebedsproject in een andere Arabische stad, ontstaan enkele jaren geleden. De begeleiding is minder arbeidsintensief dan het project in eigen stad.
Onze medewerker informeert het bestuur van Desertrose Internationaal zo goed mogelijk van al haar activiteiten. In het land zelf valt het werk onder een lokaal Bestuur. Dit bestuur wordt gevormd door enkele voorgangers uit kerkelijke gemeenten. Het is een geweldige ondersteuning voor onze medewerker ter plekke.


• Desertrose International in Israël
Voor het eerst na de corona-jaren kon onze medewerker weer een reis maken naar Israël. De gebedswandelingen in de wijk vonden plaats, evenals deelname aan enkele Huizen van Gebed.


• Desertrose International in Nederland
Veel werk in Nederland bleef online. Op die manier werden contacten onderhouden met de achterban en onder andere gebedsupdates verstuurd. Landelijke en lokale activiteiten vonden plaats. Zo ook de gebedswandelingen naar Antwerpen. Onze medewerker reisde ongeveer 8x naar deze stad, samen met iemand of met kleine teams.


Tenslotte en dat is niet anders bij de medewerker in de Arabische wereld, is het zelf doen van voorbede. Desertrose International is een gebedsbediening. Het is belangrijk dat de medewerkers naast onderwijs over voorbede, mobiliseren van voorbede, zelf in de gelegenheid worden gesteld tot het in praktijk brengen van voorbede. In 2022 werd hier veel tijd voor genomen.


• Het bestuur van Desertrose International
Het bestuur is in 2022 éénmaal fysiek bijeen geweest. Daarnaast waren enkele vergaderingen online. Er waren geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Wel heeft de voorzitter en één bestuurslid aangegeven in 2023 de functies neer te leggen. De vrijkomende vacatures zullen opnieuw worden ingevuld.


Overige teams Desertrose International
In 2022 waren diverse mensen op vrijwillige basis betrokken bij het werk van Desertrose International. Het Baruchteam is een klankbordgroep voor de medewerker in Nederland, ten behoeve van de voorbede voor Israël. Dit jaar was de bijeenkomst fysiek.
Het Wachtersteam is in 2022 eveneens fysiek bijeengeweest. De betrokkenheid bleef daardoor: samen te bidden voor het gehele werk, de (toen) geplande reizen en de medewerkers persoonlijk. Door het jaar heen hebben de medewerkers contact gehad met leden van de Adviesgroep. De leden van deze groep dragen bij aan zorg voor het persoonlijke welzijn van de medewerkers. De werkgroep Vertaling is in 2022 zeer actief geweest. Dit werk betreft met name de vertaling van de Baruch Gebedsupdates naar het Engels en het Duits.