Parasha 17 Jethro

 

Exodus 18:1-20:23; Jesaja 6:1-7:6; 9:6,7: Mattheüs 5:8-20


Het is een korte Parasha deze week, maar qua inhoud zeer rijk en fundamenteel. De HERE maakt Zijn plan en relatie met het volk bekend. Dit zijn parels. Bij het lezen echter viel mij één woord op: luisteren. De basis daarvoor ligt naar mijn idee in de voorgaande Parasha, namelijk Exodus 15:26 “Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden… zal Ik U geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb, want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester”.

Het is één van de eerste geboden na de uittocht, als ze aan de overkant zijn. Als de HERE zo’n belangrijk woord spreekt, “luister aandachtig naar de stem van de HERE” en “doet wat recht is in zijn ogen”, dan zal Hij ook ons hier bij helpen. Lees mee en ontdek hoe ‘luisteren’ terugkeert.


Exodus 18:1-4 De schoonvader van Mozes komt langs. Het is Rehuël (= vriend van God). Hier wordt de priester van Midjan ‘Jethro’, dit is meer een titel: Eminentie. Hij hoorde alles wat God had gedaan voor Mozes en zijn volk. Het lijkt alsof het getuigenis vooruit gaat en hem heeft bereikt. Samen met zijn weggezonden vrouw (de reden wordt niet genoemd) en zijn twee zonen komt hij Mozes bezoeken. Niets lezen we over het contact tussen Sippora en zijn zonen. Dan vraag ik me zeker af: wat is er gebeurt? Of moet zij en de zonen zo’n groot offer brengen om Mozes volledig af te staan. Wat voor (negatieve) uitwerking kan dit hebben? Opvallend is dat in 2 Kronieken 26:23,24 het  nageslacht van Gersom ‘schatbewaarder’ is in de nieuwe tempel.

Exodus 18:5-8 Jethro komt om te luisteren naar de verhalen. Hij hoort hoe de HERE in alles leidt en uitleidt.

Exodus 18:9,10 Jethro erkent  en verheugde zich over wie de HERE is. Hij heeft het volk gered uit de macht van de Egyptenaren. Als priester erkent hij dat de HERE groter is alle goden.

Exodus 18:12 Opvallend dat de priester offers brengt. Hier wordt de naam Jahweh niet genoemd, maar God. Jethro, Aäron en Mozes hebben samen een maaltijd voor Zijn aangezicht. Voor mij is dit een beeld van intimiteit.

Exodus 18:13-16 Het luisteren van Jethro krijgt vervolgens een nieuwe dimensie: observeren. Het lijkt of hij schrikt van de dagelijkse werkelijkheid van Mozes. Mogelijk had Mozes de reactie daarop niet verwacht van Jethro. Had hij een compliment verwacht? Jethro stelt een directe vraag en Mozes reageert enigszins verdedigend.

Exodus 18:17-23 Jethro blijkt een goede observeerder. Jij raakt uitgeput, maar dat is opmerkelijk: ook het volk. Als een leider niet fris is, uitgeput raakt, raakt dat blijkbaar het volk. Maar dan komt Jethro met een parel. Hij begint met: Luister nu naar mij! Vertegenwoordig gij het volk bij God. Is dat niet voorbede? Geef hen onderwijs van God. Maak hun de weg bekend. Laat flinke, betrouwbare mensen, godvrezende mensen aangesteld worden die kleine zaken oplossen. Alleen de grote blijven over. God zal dan met u zijn, Mozes blijft zo staande, en het volk is tevreden.

Wat een advies! Mozes kon niet anders dan luisteren. Het is het advies voor geestelijke leiders: luister naar Zijn stem, dat is jullie eerste taak.

Exodus 19:1 Het volk is na 3 maanden aangekomen bij de berg Gods. Voor Mozes moet dat speciaal zijn geweest. In Exodus 3:12 had Hij dat al tegen Mozes gezegd. “Op deze plek zul jij en het volk Mij dienen”.

Exodus 19:3-6  Mozes gaat in deze periode meerdere keren de berg op. Dit is de eerste maal. Hij hoort opnieuw vele woorden, die hij moet overbrengen aan het volk. Deze eerste boodschap bevat enkele prachtige parels: “Ik heb jullie op adelaarsvleugelen gedragen. Jullie Zijn mijn eigendom, net als de wereld, een koninkrijk van priesters, een heilige natie’. Maar er staat weer iets voor. “Indien gij aandachtig luistert…” Aandachtig luisteren, shema, horen en doen. Luisteren en het verbond houden, dan.. Wat komt de lijn van luisteren terug? Jethro luistert naar Mozes; Mozes luistert naar Jethro; Mozes luistert naar God; Het volk moet luisteren naar Hem.

Exodus 19:7-9 Mozes brengt de woorden over. Het volk geeft éénparig aan, dit zullen wij doen. Jahweh geeft aan in donkerheid te komen.

Exodus 19:10-13 Het volk moet zich heiligen voor Zijn komst, hun klederen wassen en zij mogen absoluut de berg niet op! Ze zullen dan met pijlen doorschoten worden. Ook moeten ze wachten op een langgerekte toon op sjofar.

Exodus 19:16 Op de 3e dag, als het volk zich gereedgemaakt heeft, komt Hij op majestueuze wijze. Donderslagen, bliksemstralen, een zware wolk op de berg, en een zeer sterk geluid op de sjofar.

Exodus 19:17-20 De berg rookte helemaal. De berg beefde. Geluid van de sjofar werd steeds sterker. Dat is niet normaal. Mozes moet weer opklimmen. Jahweh roept Hem.

Exodus 19:21-25 Mozes krijgt opnieuw instructies voor het volk. Ze moeten echt luisteren: dring niet door tot de HERE om iets te zien. Velen zullen vallen. Priesters moeten zich ook heiligen. Moes moet Aäron halen.

Exodus 20:1-17 Jahweh begint te spreken. Het zijn de woorden. Geen wet, dat heeft negatieve betekenis. Het volk mag luisteren. Luisteren heeft met liefde te maken. Je wilt de ander/Ander leren kennen, door Zijn wil te doen. Hij is een jaloers God, dat is de betekenis van na-ijverig. Om te luisteren moet je in Zijn rust komen. Zou daarom de sabbat in de tien woorden zo’n grote plaats krijgen. Het krijgt in ieder geval de meeste verzen.

Exodus 20:18,19  Het volk zag alles, het beefde en bleef van verre staan. Mozes moest maar gaan en God moest tot hem spreken. Het volk wilde op afstand blijven, Mozes moest naderen.

Exodus 20:20-23 Mozes geeft aan: jullie worden op de proef gesteld, Hij wil jullie gezonde vrees geven. Maar het volk bleef van verre staan.


Jesaja 6:1-7:6 Opnieuw is er een majestueuze verschijning. Het huis wordt vervuld met rook, met Zijn heiligheid. Het volk kon niet in Zijn nabijheid komen, Jesaja vond ook dat Hij het niet kon. Een engel raakt met een gloeiende kool van het altaar zijn lippen aan. Het volk is geroepen om een heilige natie te zijn, Jesaja wordt geroepen als profeet.

Hij is bereid om gezonden te worden. Hineni, hier ben ik. Hij moet als een profeet naar Zijn stem horen en in vers 8 hoort Hij de stem des HEREN.

Jesaja 9:6,7 En wat hoort en ziet Jesaja geestelijk veel. Hij ziet met zijn eigen ogen de Koning. Hij profeteert over een Kind, een Zoon, Zijn heerschappij, met die prachtige namen: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. Zijn troon en koninkrijk is voor eeuwig. Jahweh zal dit doen.


Mattheüs 5:8-20  Het laatste Bijbelgedeelte begint met die mooie parel: “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien’’. Het zijn de woorden die het Kind, de Zoon, uitspreekt. Ook vanaf een berg, Drie hoofdstukken lang spreekt Jeshua. Hij bekrachtigt de Thora en brengt het tot zijn diepste essentie. Luister naar Hem! Ken Zijn stem!