Parasha 46 Als gevolg van   (Ekev)


Lezen Thora: Deuteronomium 7:12-11:25 Haftara: Jesaja 49:14-51:3 2e Testament: Lucas 4:1-13 


Als je (zoals Mozes) het volk zo lang hebt gediend en bezig bent afscheid te nemen, wat ga je zeggen. Maar vooral als je Zijn grootheid bijna letterlijk hebt gezien, Zijn wonderen hebt meegemaakt en Zijn onderwijs mocht doorgeven, wat ga je dan zeggen? Je wilt Zijn hart communiceren. Mijns inziens doet Mozes dat in deze Parasha zeer overtuigend. Hij is een zegenende en gevende God. Maar dit kun je missen. Ekev is vertaald met ‘omdat’, ‘als gevolg van’. Als je Zijn geboden volgt, dan is er een principe: het heeft positieve gevolgen. Doe je dit niet, dan is er een ander gevolg….

Laten we  maar snel beginnen.


Deuteronomium 7:12-16 In deze verzen legt Mozes de basis van zijn boodschap. Als het volk zich houdt aan Zijn verordeningen, dan denkt Hij aan het verbond. Hij zal hen liefhebben, zegenen en talrijk maken…. Gezegend zult gij zijn boven alle volken. De ziekten worden afgewenteld, en gelegd op de volken die u haten. Zo maar een paar voorbeelden van ‘als gevolg van’. Eigenlijk is het niet zo maar, het is erg bijzonder.

Deuteronomium 7:17-25 Houdt steeds in gedachten wat Hij heeft gedaan, hoe Hij voor hen strijdt door Zijn sterke hand. Het gevolg is dat geen vijand of volk kan standhouden.

Deuteronomium 7:26,27 Laat u niet in met afgoderij, omdat je hierin verstrikt kunt raken.

Deuteronomium 8:1-10 Onderhoudt Mijn geboden, dan zal je leven, talrijk worden en het land in bezit nemen. Gedenk de weg die gij gegaan bent. Hij deed u verootmoedigen, honger lijden en niets ontbreken. Dat land wordt gedetailleerd beschreven, met alle 7 vruchten van het land. Er zal je niets ontbreken.

Een parel in vers 3: ‘de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat’. Het manna wordt als voorbeeld gesteld.

Deuteronomium 8:11-18 Een ander voorbeeld van een opdracht, die, als je het doet positief gevolg heeft, en als je het niet doet een negatief gevolg. Vergeet uw God niet wanneer het jullie goed gaat en het verwacht van eigen kracht. Zij zullen sterven of omkomen,

Deuteronomium 9:1-6 Onderhouden, gedenken, niet vergeten, en nu is het ‘horen’. Hoor Israël. Mozes spreekt dit uit met het oog op de vijanden die imponerend kunnen zijn. Maar Hij is een verterend vuur, Hij gaat voor jullie uit. Tot 3x staat er ‘niet vanwege uw gerechtigheid, maar vanwege hun goddeloosheid’ verdrijft Hij de vijanden.

Deuteronomium 9:7-14 Mozes herinnert hen aan hun hardnekkigheid. Denk aan de reden waarom Hij vertoornd werd, zoals bij Horeb. Daar was Mozes bij God om de woorden te ontvangen, ondertussen maakte het volk een gouden kalf.

Deuteronomium 9:15-21 Mozes vreesde de toorn van God. Hij wierp zich 40 dagen op zijn aangezicht om voor het volk te pleiten. Ook voor Aäron. Had Mozes dit niet gedaan dan was Aäron geen hogepriester geworden. Zijn leven was in groot gevaar, maar wat is Zijn genade groot.

Deuteronomium 9:22-29 Een ander voorbeeld van hardnekkigheid of weerspannigheid is bij Massa. Mozes spreekt over het volk: “Jullie zijn weerspannig zolang ik u ken". Aan het slot geeft Mozes inzicht in wat hij bad. Ja, bidden heeft ook gevolg. Omdat hij bidt…

Deuteronomium 10:1-11 … luisterde de HERE, de HERE wilde het volk niet vernietigen.

Deuteronomium 10:12-22 Mozes vat op een prachtige manier samen, wat Hij van het volk verwacht: Hem vrezen, in Zijn wegen te wandelen en Hem lief te hebben, Hem te dienen met heel het hart en de ziel, de geboden te onderhouden. Het gevolg: het gaat u wel!

Even later spreekt Mozes over wie de HERE is: Uw God, de God der goden en de Here der heren! De grote, sterke en vreselijke God… Hij doet recht aan de weduwe en de vreemdeling bewijst Hij liefde. Mozes roept daarom nogmaals op Hem te vrezen.

Deuteronomium 11:1-25 Mozes blijft zijn uiterste best dat de woorden binnenkomen. Hij benadrukt nu Hem liefhebben. De basis om Zijn geboden te doen. Als ze dicht bij Hem blijven, aandachtig naar Hem luisteren, dan zullen ze zien hoe bijzonder het land is. Het krijgt water uit de hemel. Als ze geen andere goden dienen, als ze zijn geboden onderhouden, is het gevolg dat elke stap die ze in het land zetten zal bijdragen dat het land aan hen wordt gegeven. Niemand zal voor u standhouden.


Jesaja 49:14-51:3 Wat een prachtige verbinding, woorden en passie. Passie van Hem, uitgesproken door de profeet Jesaja. De gedachte: Hij heeft ons verlaten, wordt zo indringend weerlegd: Ik vergeet u niet! Gegrift in Mijn handpalm.

Let op de vragen van het volk en Zijn antwoorden. De belofte van terugkeer! Wie Mij verwachten, zullen niet beschaamd uitkomen.

En dan de profetie over de knecht. Wie is de knecht? Welke uitleg ook, ik herken de Messias. “Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen…”. Israël kreeg veel slagen, maar Zijn Zoon stelde Zijn rug ook beschikbaar. Hij droeg hun en onze schuld, zonde en pijn.


Lucas 4:1-13 Voor mij is de verbinding met de hoofdstukken uit Deuteronomium, de antwoorden van Jezus op de verzoekingen van de satan. Met name vers 3: “Niet alleen van brood zal de mens leven”. Jezus bevestigde het woord uit Deuteronomium 8:3.

Het Levende Woord en het geschreven Woord, mag dat onze voeding zijn, onze kracht en het leven.