Parasha 4 Wa'yara     En Hij verscheen!

Lezen Genesis 18:1-22:24; 2 Koningen 4:1-37; Lucas 1:26-38; 24:36-53


Ben benieuwd hoe de parasha van deze week doorwerkt in mijn leven. De kernzin van afgelopen week, ‘het geloof van Abraham werd hem tot gerechtigheid gerekend’, kwam verschillende malen terug. Hoe zal de komende week de mooie uitdrukking ‘En Hij verscheen’ terugkeren.

Laten we eerst maar kijken wat de parels van de parasha zijn?


Genesis 18:1 De HERE verscheen. Duidelijk wordt vermeld dat Hij verschijnt. Theologisch kunnen er nog allerlei vragen over gesteld worden.

Genesis 18:3 Abraham reageert op de komst van de gasten met mooie woorden; ‘Ga uw knecht niet voorbij’.

Genesis 18:4-9 De oosterse gastvrijheid van Abraham wordt zichtbaar. De maaltijd is overvloedig.

Genesis 18:12 De eerste keer dat genoemd wordt dat Saraï lacht.

Genesis 18:14 Een echte parel: Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn? De onvruchtbare, 90 jaar oude Sara, krijgt de aankondiging van een zoon.

Genesis 18:17 Het verhaal gaat verder. Wat een mooie beschrijving over Gods gedachten: Zou Ik verbergen wat Ik wil gaan doen? Steeds weer zullen we lezen dat Hij de mens wil betrekken in Zijn plan.

Genesis 18:19-21,25  Let op de mooie opdracht voor het nageslacht van Abraham: De weg van de HERE volgen, gerechtigheid en recht doen. God is zelf een voorbeeld. Hij kan de zonde, het onrecht niet langer aanzien. Hij verschijnt, daalt neer, om als Rechter te oordelen, en te verdelgen.

Genesis 18:27-32 Op een oosterse wijze gaat Abraham onderhandelen. Een bijzondere manier van voorbede. Zouden er uiteindelijk 10 rechtvaardigen worden gevonden in Sodom en Gomorra?

Genesis 19:3-10 De twee mannen gaan verder, de HERE gaat niet mee. In Sodom is de ontvangst veel minder gastvrij. Een zuinige maaltijd, en vooral de houding van de jonge en oude mannen van Sodom. De zonde heeft diep doorgewerkt. De gebeurtenissen en of keuzes kunnen wij ons ergens moeilijk voorstellen.

Genesis 19:14 De schoonzoons krijgen de kans om gered te worden. Ze hebben kunnen zien dat de mannen de Sodomieten met blindheid sloegen, maar ze geloven het niet.

Genesis 19:15 Het hele hoofdstuk ademt onrust uit, haast, ga spoedig, kijk niet om.

Genesis 19:27 Abraham komt even in beeld. Hij ziet de rookpluimen Nergens lezen we dat hij op zoek gaat naar Lot.

Genesis 19:30-38 Die is ondertussen van Soar naar een spelonk gegaan. Herinneren we ons nog dat Lot gekozen had voor dit gebied omdat het een lust was om te zien? Nu verblijft hij in een spelonk. Daar is weer een moeilijk te begrijpen gebeurtenis. De dochters krijgen door Lot een nageslacht. Amon en Moab, beide volken komen later regelmatig terug.

Genesis 20 Ook Abraham maakt een opvallende keuze. Voor de 2e keer doet hij voorkomen dat Sara zijn zuster is. De belofte van een zoon komt wel erg in het nauw. Maar God verschijnt aan Abimelek in een droom. Vervolgens bidt Abraham, de profeet, voor Abimelek en de onvruchtbaarheid wordt genezen bij de vrouw en slavinnen van Abimelek.

Genesis 21:1 God verschijnt daarna op een bijzondere manier aan Sara. Mogelijk heeft Abraham ook voor haar gebeden, maar zij wordt door Zijn ingrijpen zwanger van Isaak. Eindelijk verschijnt de lach.

Genesis 21:8,12,13 Te midden van de vreugde ontstaat de strijd of bloeit weer op tussen Isaak en Ismaël. Ismaël wordt gezegend. God hoort zijn stem, zijn roep. Een strijd die nog steeds gaande is. Er is een zoon van belofte, maar Hij wil ook nu een waterbron laten zien aan de Ismaëls: de Bron van Levend water.

Genesis 22:1 We vallen van de ene gebeurtenis in de andere. Nu krijgt Abraham de opdracht om Isaak te offeren! Op de berg Moria, waar later de tempel zou komen. De HERE beproeft Abraham. Abraham is bereid. Hij onderstreept dat driemaal met “Hier ben ik” (Hineni).

Genesis 22:8 Isaak weet van niets. Abraham gaat in geloof dat Hij voorzien zal in een lam. Op de berg des HEREN (vers 14) wordt inderdaad voorzien. Na deze gehoorzaamheid van Abraham, bijna een onmogelijk offer, wordt de belofte uit 12:2 herhaald en aangevuld: uw nageslacht zal de poorten van de vijand in bezit nemen.

Genesis 22:20-24 Ineens verschijnt een kort geslachtsregister. Niet zomaar. De herkomst van Rebekka wordt weergegeven.


2 Koningen 4 Een prachtige verbinding wordt gelegd met dit verhaal. De Sunnamitische vrouw is ook onvruchtbaar. Elisa verschijnt en op zijn gebed kan deze vrouw na een jaar (!) een zoon omhelzen. Deze zoon sterft. Wat een offer! Elisa gaat, na een vasthoudend ingrijpen van de vrouw, boven op de zoon liggen. Hij komt tot leven.


Lucas 1:26-38 Opnieuw verschijnt Hij. Nu door een engel. Zoals Hij eerder omzag naar Sara en naar Hagar, ziet Hij om naar Maria. Op een wonderlijke wijze, door de Heilige Geest, wordt Maria van een zoon zwanger: Jeshua.

Lucas 24:36-53 Ook deze Zoon zal sterven. En opstaan! Wat een prachtige lijn. Nu verschijnt de Zoon aan de discipelen. “Verkondig dit nieuws aan de volken”. Hij zegent ons in deze opdracht..