Parasha 51 Jullie staan  (Nitsaviem)


Lezen Thora: Deuteronomium 29:10-30:20 Haftara: Jesaja 61:10-63:9 2e Testament: Romeinen 10:1-18


We naderen de laatste hoofdstukken van Deuteronomium. Over enkele weken na het Loofhuttenfeest wordt het jaar afgesloten en… men begint opnieuw met het eerste boek van Mozes. Het is verrassend om te zien, ondanks dat ik al verschillende jaren wekelijks de Parasha lees, toch elke keer zoveel ontdek. Wat springt er nu uit? De beslissende keuze: kies dan het leven.

We pakken de draad op. Mozes is zijn rede aan het afronden.


Deuteronomium 29:10-28 De titel van de Parasha is ‘jullie staan voor’. Allen staan ze opgesteld, voor het aangezicht van God. Met allen wordt bedoeld: kinderen, mannen, oudsten, waterputters en houthakkers. Niemand uitgezonderd. Ze staan daar om toe te treden tot het verbond. Mozes heeft dit met het volk besproken. Hij heeft de zegen voorgehouden, de vloek. Hier staan ze. Eigenlijk kun je geen nee tegen de zegen zeggen. Desondanks wordt al genoemd, dat ze Hem zullen verlaten. Zijn toorn komt en zullen weggeslingerd worden naar een ander land. Kiezen voor het leven is één, vasthouden is moeilijker.

Deuteronomium 29:29 Een prachtige parel. Er zijn verborgen dingen, die Hij (nog) voor zich houdt en er zijn dingen die geopenbaard zijn. Wat geopenbaard is nodig, ook in het volbrengen van de woorden die genoemd zijn.

Deuteronomium 30:1-10  Nu volgt een heel bijzonder gedeelte. Gods toorn was groot, het volk is verdreven naar het einde van de aarde. Maar… Zijn liefde, passie, hart voel je in deze verzen. Waar je ook naar toe verdreven hebt, indien je opnieuw naar Mijn stem luistert, dan… zal Ik je terugbrengen, je weldoen, talrijk maken. Jullie zullen me liefhebben met heel uw hart, ziel, opdat gij leeft. In deze liefdesrelatie is leven. En steeds weer wordt benoemd, het luisteren naar Zijn stem.

Deuteronomium 30:11-20 In prachtige woorden neemt Mozes de mensen mee naar de beslissende keuze om het gebod te gehoorzamen. Het gebod is niet ver weg, het is niet te moeilijk. Het is juist heel dichtbij, in uw hart en in uw mond. Het gebod is: Hem liefhebben, door in zijn wegen te wandelen, zijn geboden en inzettingen te onderhouden. Dan ga leven en word je talrijk. Hij gaat zegenen.

Mozes komt nogmaals met die dramatische oproep: kies dan het leven.


Jesaja 61:5-63:9 Honderden jaren later profeteert Jesaja. Voor het oog van de volk zal Hij gerechtigheid uitspreken. Verblijdt u in Hem. Hij bekleed je. Opnieuw die ontmoeting met die gevende God. Hoofdstuk 62 volgt. Prachtige beloften over Sion, over Jeruzalem. Nieuwe namen worden genoemd. Wij kunnen kiezen: herinneren wij Hem aan deze beloften? Hij roept ons daartoe op. Wij kunnen kiezen om stenen te verwijderen. Hij roept ons daartoe op.

Zijn keus is om Zelf te komen. Er komt een Verlosser. Op indrukwekkende wijze wordt hij beschreven. “Hij hief het huis van Jakob op en droeg hen als de dagen van ouds’.


Romeinen 10:1-18 Wij hebben ook een keus gekregen: om met ons hart te geloven en met onze mond te belijden: Jeshua, Jezus Christus is onze HERE. Hoe kunnen anderen die keuze maken? Onder meer doordat wij een keus maken, om bereid te zijn dat Hij ons zendt. Heer, zend ons om de goede boodschap te brengen.